Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Efficient and Adaptive Semantic Segmentation of HBMs using Incremental Learning Richard Chang, Namrata Thakur, Jie Wang, Yurni Li, Ser Choong Chong, Ramanpreet Singh Pahwa 2023 IEEE 25th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC)
8 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Van der Waals enabled formation and integration of ultrathin high-κ dielectrics on 2D semiconductors Matej Sebek, Zeng Wang, Norton Glen West, Ming Yang, Darren Chi Jin Neo, Xiaodi Su, Shijie Wang, Jisheng Pan, Nguyen Thi Kim Thanh, Jinghua Teng npj 2D Materials and Applications
5 Feb 2024 SERC Institute for Infocomm Research Beyond Discrete Selection: Continuous Embedding Space Optimization for Generative Feature Selection Meng Xiao, Dongjie Wang, Min Wu, Pengfei Wang, Yuanchun Zhou, Yanjie Fu 2023 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)
23 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modal Phase-Matched Bound States in the Continuum for Enhancing Third Harmonic Generation of Deep Ultraviolet Emission (Pending publish) Omar A. M. Abdelraouf, Aravind P. Anthur, X. Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
9 Dec 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Self‐Compression of High Energy Ultrashort Laser Pulses Qiandong Ran, Hao Li, Wonkeun Chang, QiJie Wang Laser & Photonics Reviews
10 Oct 2023 SERC Institute of High Performance Computing  Accelerating Sulfur Redox Kinetics by Electronic Modulation and Drifting Effects of Pre‐Lithiation Electrocatalysts Haimei Wang, Hao Yuan, Wanwan Wang, Xingyang Wang, Jianguo Sun, Jing Yang, Ximeng Liu, Qi Zhao, Tuo Wang, Ning Wen, Yulin Gao, Kepeng Song, Dairong Chen, Shijie Wang, Yong‐Wei Zhang, John Wang Advanced Materials
29 Sep 2023 SERC Institute of Microelectronics Leakage Mechanism of Ferroelectric Al0.7Sc0.3N Ultra-thin Film Li Chen, Zichu Wang, Chen Liu, Minghua Li, Wendong Song, Weijie Wang, Binni Varghese, Hock Koon Lee, Huamao Lin, Yao Zhu 2023 IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics (ISAF)
29 Sep 2023 SERC Institute of Microelectronics Performance Improvement via Stack Engineering and Post-bake Retention State Stabilization in Fully CMOS Compatible HfO2-based RRAM Subhranu Samanta, Chen Zhixian, Hock Koon Lee, Weijie Wang, Song Wendong, Yao Zhu, Li Chen, Chen Liu 2023 IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics (ISAF)
29 Sep 2023 SERC Institute of Microelectronics In-wafer Stress-dependent Leakage Current in Ferroelectric Scandium-doped Aluminum Nitride Li Chen, Chen Liu, Zichu Wang, Minghua Li, Wendong Song, Weijie Wang, Yao Zhu 2023 IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics (ISAF)
22 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Reinforcement-Enhanced Autoregressive Feature Transformation: Gradient-steered Search in Continuous Space for Postfix Expressions Dongjie Wang, Meng Xiao, Min Wu, Pengfei Wang, Yuanchun Zhou, Yanjie Fu Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023)