Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Size Control of Zn, N-doped Carbon Supported Copper Nanoparticles for Effective and Selective CO2 Electroreduction Hui Wang, Yanan Hao, Yajie Sun, Jiayue Pan, Feng Hu, Dan Kai, Shengjie Peng Catalysis Letters
29 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fast conversion and controlled deposition of lithium (poly)sulfides in lithium-sulfur batteries using high-loading cobalt single atoms Liang Huang, Jianjun Jiang, Jun Zhou, Yongming Sun, Yuanjian Li, Jiabin Wu, Bao Zhang, Wenyu Wang, Guoqun Zhang, Zhi Wei Seh, Nian Zhang, Jie Sun Energy Storage Materials
21 Sep 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Non-canonical NF-κB signalling and ETS1/2 cooperatively drive C250T mutant TERT promoter activation (Pending publish) Yinghui Li, Qi-Ling Zhou, Wenjie Sun, Prashant Chandrasekharan, Hui Shan Cheng, Zhe Ying, Manikandan Lakshmanan, Anandhkumar Raju, Daniel G. Tenen, Shi-Yuan Cheng, Kai-Hsiang Chuang, Jun LI, Shyam Prabhakar, Mengfeng Li, Vinay Tergaonkar Nature Cell Biology
27 Mar 2014 SERC Data Storage Institute An Integrated Plant/Control Design Method and Application in Hard Disk Drives Lihua Xie, Tingting Gao, Chunling Du, Weijie Sun International Journal of Systems Science
16 Apr 2013 BMRC Genome Institute of Singapore TherMos: Estimating protein-DNA binding energies from in vivo binding profiles Wenjie Sun, Xiaoming Hu, Michael H. K. Lim, Calista K. L. Ng, Siew Hua Choo, Diogo S. Castro, Daniela Drechsel, Francois Guillemot, Prasanna R. Kolatkar, Ralf Jauch, Shyam Prabhakar Nucleic Acids Research