Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
14 Jun 2024 SERC Institute for Infocomm Research From Algorithm to Hardware: A Survey on Efficient and Safe Deployment of Deep Neural Networks (Pending publish) Xue Geng, Zhe Wang, Chunyun Chen, Qing Xu, Kaixin Xu, Chao Jin, Manas Gupta, Xulei Yang, Zhenghua Chen, Mohamed M. Sabry Aly, Jie Lin, Min Wu, Xiaoli Li IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
17 May 2024 SERC Institute for Infocomm Research Evolving filter criteria for randomly initialized network pruning in image classification (Pending publish) Xiangru Chen, Chenjing Liu, Peng Hu, Jie Lin, Yunhong Gong, Yingke Chen, Dezhong Peng, Xue Geng Neurocomputing
15 Mar 2024 BMRC Genome Institute of Singapore Highly sensitive spatial transcriptomics using FISHnCHIPs of multiple co-expressed genes Xinrui Zhou, Wan Yi Seow, Norbert Ha, Teh How Cheng, Lingfan Jiang, Jeeranan Boonruangkan, Jolene Jie Lin Goh, Shyam Prabhakar, Nigel Chou, Kok Hao Chen Nature Communications
29 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Evolving masked low-rank transformer for long text understanding Chenjing Liu, Xiangru Chen, Jie Lin, Peng Hu, Junfeng Wang, Xue Geng Applied Soft Computing
16 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research LCReg: Long-tailed image classification with Latent Categories based Recognition Weide Liu, Zhonghua Wu, Yiming Wang, Henghui Ding, Fayao Liu, Jie Lin, Guosheng Lin Pattern Recognition
15 Feb 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Photocatalytic deconstructive aliphatic carbon–carbon bond cleavage and functionalization of unactivated alcohols (Pending publish) Adisak Thanetchaiyakup, Kek Foo Chin, Miloš Ðokić, Philip Mark Leetiong Tan, Desmond Junjie Lin, Mitch Mathiew, Xin Zhao, Jerry Zhi Xiong Heng, Daryle Jun Xiong Toh, Xue-Wei Liu, Balamurugan Ramalingam, Han Sen Soo Chem Catalysis
6 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research On Representation Knowledge Distillation for Graph Neural Networks Chaitanya K. Joshi, Fayao Liu, Xun Xu, Jie Lin, Chuan-Sheng Foo IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
18 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Channel-Wise Bit Allocation for Deep Visual Feature Quantization Wei Wang, Zhuo Chen, Zhe Wang, Jie Lin, Long Xu, Weisi Lin 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
12 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Point Discriminative Learning for Data-efficient 3D Point Cloud Analysis Fayao Liu, Guosheng Lin, Chuan-Sheng Foo, Chaitanya K. Josh, Jie Lin International Conference on 3D Vision 2022
13 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Precision Force Tracking Control of a Surgical Device Interacting With a Deformable Membrane Zhao Feng, Wenyu Liang, Jie Ling, Xiaohui Xiao, Kok Kiong Tan, Tong Heng Lee IEEE/ASME Transactions on Mechatronics