Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Oct 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Humanized Mouse as a Tool to Predict Immunotoxicity of Human Biologics Kylie Su Mei Yong, Zhisheng Her, Sue Yee Tan, Wilson Wei Sheng Tan, Min Liu, Fritz Lai, Shi Min Heng, Yong Fan, Kenneth Tou En Chang, Cheng-I Wang, Jerry Kok Yen Chan, Jianzhu Chen, Qingfeng Chen Frontiers in Immunology
4 Mar 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Induction and Therapeutic Targeting of Human NPM1c+ Myeloid Leukemia in the Presence of Autologous Immune System in Mice Mandeep Kaur, Adam C. Drake, Guangan Hu, Stephen Rudnick, Qingfeng Chen, Ryan Phennicie, Ricardo Attar, Jeffrey Nemeth, Francois Gaudet, Jianzhu Chen The Journal of Immunology
3 May 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Serum Metabolomics Investigation of Humanized Mouse Model of Dengue Virus Infection Liang Cui, Jue Hou, Jinling Fang, Yie Hou Lee, Vivian Vasconcelos Costa, Lan Hiong Wong, Qingfeng Chen, Eng Eong Ooi, Steven R. Tannenbaum, Jianzhu Chen, Choon Nam Ong Journal of Virology
12 Oct 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Delineation of Natural Killer Cell Differentiation from Myeloid Progenitors in Human Weijian Ye, Wei Jian Tan, Qingfeng Chen, Kylie Su Mei Yong, Min Liu, Shu Qi Tan, Eva Loh, Kenneth TE Chang, Thiam Chye Tan, Peter R. Preiser, Jianzhu Chen Scientific Reports
6 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Characterisation of liver pathogenesis, human immune responses and drug testing in a humanised mouse model of HCV infection Kenneth T E Chang, Kylie Su Mei Yong, Choong Tat Keng, Ching Wooen Sze, Dahai Zheng, Zhiqiang Zheng, Shu Qi Tan, Jessica Jie Ying Ong, Sue Yee Tan, Eva Loh, Megha Haridas Upadya, Chik Hong Kuick, Hak Hotta, Seng Gee Lim, Thiam Chye Tan, Wanjin Hong, Jianzhu Chen, Yee-Joo Tan, Qingfeng Chen Gut
22 Jun 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology De Novo Generated Human Red Blood Cells in Humanized Mice Support Plasmodium falciparum Infection Anburaj Amaladoss, Qingfeng Chen, Min Liu, Sara K. Dummler, Ming Dao, Subra Suresh, Jianzhu Chen, Peter R. Preiser, Claudio Romero Farias Marinho PLoS ONE