Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Jun 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultra‐high Performance Thermochromic Polymers via a Solid‐solid Phase Transition Mechanism and Their Applications (Pending publish) Xiang Yun Debbie Soo, Danwei Zhang, Sze Yu Tan, Yi Ting Chong, Hui Kim Hui, Anqi Sng, Fengxia Wei, Ady Suwardi, Zhuang Mao Png, Qiang Zhu, Jianwei Xu Advanced Materials
4 Jun 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Cyclotriphosphazene: A Versatile Building Block for Diverse Functional Materials (Pending publish) Johnathan Joo Cheng Lee, Ming Hui Chua, Suxi Wang, Zhengyao Qu, Qiang Zhu, Jianwei Xu Chemistry – An Asian Journal
16 May 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Electrofluorochromic Switching of Heat-Induced Cross-Linkable Multi-Styryl-Terminated Triphenylamine and Tetraphenylethylene Derivatives Kang Le Osmund Chin, Pin Jin Ong, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Ming Hui Chua Molecules
29 Apr 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Strategies to Enhance the Electrochromic Properties of Conjugated Polymers Bearing Pyromellitic Diimide Acceptors Bryan Yat Kit Hui, Kang Le Osmund Chin, Jovan Jun Long Lim, Xiang Yun Debbie Soo, Xuehong Lu, Qiang Zhu, Xiaogang Liu, Jianwei Xu, Ming Hui Chua Chemistry – An Asian Journal
30 Mar 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synergistic Combination of Sb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>Te<sub>6</sub> Additives for Enhanced Average ZT and Single‐Leg Device Efficiency of Bi<sub>0.4</sub>Sb<sub>1.6</sub>Te<sub>3</sub>‐based Composites (Pending publish) Xian Yi Tan, Jinfeng Dong, Jiawei Liu, Danwei Zhang, Samantha Faye Duran Solco, Kıvanç Sağlık, Ning Jia, Ivan Joel Wen Jie You, Sheau Wei Chien, Xizu Wang, Lei Hu, Yubo Luo, Yun Zheng, Debbie Xiang Yun Soo, Rong Ji, Ken Choon Hwa Goh, Yilin Jiang, Jing‐Feng Li, Ady Suwardi, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Qingyu Yan Advanced Science
26 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Valorization of coconut peat to develop a novel shape-stabilized phase change material for thermal energy storage Pin Jin Ong, Si Hui Angela Goh, Yihao Leow, Suxi Wang, Pei Wang, Zibiao Li, Xuesong Yin, Beng Hoon Tan, Warintorn Thitsartarn, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Dan Kai, Qiang Zhu Journal of Cleaner Production
21 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent advancement in the development of silicon‐based phase change materials Xiang Yun Debbie Soo, Jia Min Regine See, Wenya Wu, Suxi Wang, Hongfei Liu, Pei Wang, Dan Kai, Junhua Kong, Enyi Ye, Rong Ji, Zibiao Li, Warintorn Thitsartarn, Beng Hoon Tan, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu ChemistrySelect
1 Dec 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Functionalized Poly(azulenes) and Their Electrochromic Properties (Pending publish) Zhuang Mao Png, Kim Kui Georgina Estelle Seah, Ming Hui Chua, Qiang Zhu, Shermin Simin Goh, Jianwei Xu ChemistrySelect
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
23 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermoelectric nanowires for dense 3D printed architectures Danwei Zhang, Jayanthi Ramiah, Mehmet Cagirici, Kivanc Saglik, Samantha Faye Duran Solco, Jing Cao, Jianwei Xu, Ady Suwardi Materials Horizons