Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides (Pending publish) Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
18 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origin of Anomalous Laminar Cracking, Volume Expansion and Weight Increase of Ti2AlC MAX Phase Powders at 600 oC Zheng Zhang, Hongmei Jin, Doreen Mei Yin Lai, Jianwei Chai, Shijie Wang, Jisheng Pan Corrosion Science
12 Nov 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer interactions in 2D WS2/MoS2 heterostructures monolithically grown by in situ physical vapor deposition Weifeng Yang, Hiroyo Kawai, Michel Bosman, Baoshan Tang, Jianwei Chai, Wei Le Tay, Jing Yang, Hwee Leng Seng, Huili Zhu, Hao Gong, Hongfei Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Shijie Wang, DongZhi Chi Nanoscale
11 Aug 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Probing the oxidation behavior of Ti2AlC MAX phase powders between 200 and 1000°C Zheng Zhang, Suo Hon Lim, Doreen Mei Ying Lai, Sze Yu Tan, Xue Qi Koh, Jianwei Chai, Shi Jie Wang, Hongmei Jin, Jisheng Pan Journal of the European Ceramic Society
26 Jul 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Oxidation of Single Crystalline Ti2AlN Thin Films between 300 and 900 °C: A Perspective from Surface Analysis (Pending publish) Zheng Zhang, Jianwei Chai, Hongmei Jin, Jisheng Pan, Lai Mun Wong, Suo Hon Lim, Michael B. Sullivan, Shi Jie Wang The Journal of Physical Chemistry C
28 Jan 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Temperature-dependent microstructural evolution of Ti 2 AlN thin films deposited by reactive magnetron sputtering (Pending publish) Zheng Zhang, Hongmei Jin, Jianwei Chai, Jisheng Pan, Hwee Leng Seng, Glen Tai Wei Goh, Lai Mun Wong, Michael B. Sullivan, Shi Jie Wang Applied Surface Science
23 Jun 2015 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origin of Al Deficient Ti2AlN and Pathways of Vacancy-Assisted Diffusion (Pending publish) Zheng Zhang, Hongmei Jin, Jisheng Pan, Jianwei Chai, Lai Mun Wong, Michael B. Sullivan, Shi Jie Wang The Journal of Physical Chemistry C
16 Dec 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Growth of wafer-scale MoS2 monolayer by magnetron sputtering (Pending publish) Junguang Tao, Jianwei Chai, Xin Lu, Lai Mun Wong, Ten It Wong, Jisheng Pan, Qihua Xiong, DongZhi Chi, Shijie Wang Nanoscale
14 Aug 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Desorption of Al and Phase Transformation of Ti2AlN MAX Thin Film upon Annealing in Ultra-High-Vacuum (Pending publish) Zheng Zhang, Hongmei Jin, Jianwei Chai, Lu Shen, Hwee Leng Seng, Jisheng Pan, Lai Mun Wong, Michael B. Sullivan, Shi Jie Wang The Journal of Physical Chemistry C
31 Jan 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Near-infrared active metamaterials and their applications in tunable surface-enhanced Raman scattering (Pending publish) Xinglin Wen, Qing Zhang, Jianwei Chai, Lai Mun Wong, Shijie Wang, Qihua Xiong Optics Express