Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Jun 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Modulation of Inter-kingdom Communication by PhcBSR Quorum Sensing System in Ralstonia solanacearum Phylotype I Strain GMI1000 Peng Li, Wenfang Yin, Jinli Yan, Yufan Chen, Shuna Fu, Shihao Song, Jianuan Zhou, Mingfa Lyu, Yinyue Deng, Lian-Hui Zhang Frontiers in Microbiology
26 Oct 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Control of litchi downy blight by zeamines produced by Dickeya zeae Lisheng Liao, Jianuan Zhou, Huishan Wang, Fei He, Shiyin Liu, Zide Jiang, Shaohua Chen, Lian-Hui Zhang Scientific Reports
4 Aug 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The complete genome sequence of Dickeya zeae EC1 reveals substantial divergence from other Dickeya strains and species Jianuan Zhou, Yingying Cheng, Mingfa Lv, Lisheng Liao, Yufan Chen, Yanfang Gu, Shiyin Liu, Zide Jiang, Yuanyan Xiong, Lianhui Zhang BMC Genomics
5 Mar 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Pathway and kinetics of cyhalothrin biodegradation by Bacillus thuringiensis strain ZS-19 Jasmine Lee, Yingying Cheng, Zining Cui, Meiying Hu, Shaohua Chen, Yinyue Deng, Changqing Chang, Jianuan Zhou, Fei He, Lian-Hui Zhang Scientific Reports
26 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Production of Novel Antibiotics Zeamines through Optimizing Dickeya zeae Fermentation Conditions Lisheng Liao, Yingying Cheng, Shiyin Liu, Jianuan Zhou, Shuwen An, Mingfa Lv, Yufan Chen, Yanfang Gu, Shaohua Chen, Lian-Hui Zhang, Marie-Joelle Virolle PLoS ONE