Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised Scale-Consistent Depth Learning from Video (Pending publish) Jia-Wang Bian, Huangying Zhan, Naiyan Wang, Zhichao Li, Le Zhang, Chunhua Shen, Ming-Ming Cheng, Ian Reid International Journal of Computer Vision
26 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Nonlinear Regression via Deep Negative Correlation Learning Zhang Le, Zenglin Shi, Ming-Ming Cheng, Yun Liu, Jia-Wang Bian, Joey Tianyi Zhou, Guoyan Zheng, Zeng Zeng IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
31 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research Richer Convolutional Features for Edge Detection (Pending publish) Yun Liu, Ming-Ming Cheng, Xiaowei Hu, Jia-Wang Bian, Le Zhang, Xiang Bai, Jinhui Tang IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence