Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Jun 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Edible Osmanthus fragrans flowers: aroma and functional components, beneficial functions, and applications Jiani Yang, Ting Gu, Yongtong Lu, Yuejia Xu, Ren-You Gan, Siew Bee Ng, Quancai Sun, Ye Peng Critical Reviews in Food Science and Nutrition
5 Jan 2023 BMRC Genome Institute of Singapore Profiling Microbial Communities in Idiopathic Granulomatous Mastitis Seeu Si Ong, Jia Xu, Choon Kiat Sim, Alexis Jiaying Khng, Peh Joo Ho, Philip Kam Weng Kwan, Aarthi Ravikrishnan, Kiat-Tee Benita Tan, Qing Ting Tan, Ern Yu Tan, Su-Ming Tan, Thomas Choudary Putti, Swee Ho Lim, Ee Ling Serene Tang, Niranjan Nagarajan, Neerja Karnani, Jingmei Li, Mikael Hartman International Journal of Molecular Sciences
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lignin-Incorporated Nanogel Serving As an Antioxidant Biomaterial for Wound Healing Jia Xu, Jia Jia Xu, Qianyu Lin, Lu Jiang, Duoteng Zhang, Zibiao Li, Bo Ma, Chengwu Zhang, Lin Li, Dan Kai, Hai-Dong Yu, Xian Jun Loh ACS Applied Bio Materials
22 Apr 2020 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Implication of gut microbiota in the association between infant antibiotic exposure and childhood obesity and adiposity accumulation Ling-Wei Chen, Jia Xu, Shu E Soh, Izzuddin M. Aris, Mya-Thway Tint, Peter D. Gluckman, Kok Hian Tan, Lynette Pei-chi Shek, Yap-Seng Chong, Fabian Yap, Keith M. Godfrey, Jack A. Gilbert, Neerja Karnani, Yung Seng Lee International Journal of Obesity