Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research A two-step deep learning method for 3DCT-2DUS kidney registration during breathing Yanling Chi, Yuyu Xu, Huiying Liu, Xiaoxiang Wu, Zhiqiang Liu, Jiawei Mao, Guibin Xu, Weimin Huang Scientific Reports
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research End to End Unsupervised Rigid Medical Image Registration by Using Convolutional Neural Networks Huiying Liu, Yanling Chi, Jiawei Mao, Xiaoxiang Wu, Zhiqiang Liu, Yuyu Xu, Guibin Xu, Weimin Huang 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Detecting Impaired Vision Caused by AMD from Gaze Data Huiying Liu, Yanwu Xu, Damon Wong, Ai-Ping Yow, Augustinus Laude, Tock-Han Lim
31 Jan 2020 SERC Institute for Infocomm Research DCE-MRI pharmacokinetic parameter maps for cervical carcinoma prediction Jianbo Shao, Zhuo Zhang, Huiying Liu, Ying Song, Zhihan Yan, Xue Wang, Zuju Hou Computers in Biology and Medicine
17 Oct 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology RILP Restricts Insulin Secretion Through Mediating Lysosomal Degradation of Proinsulin Yuxia Zhou, Zhiyu Liu, Shengmei Zhang, Ruijuan Zhuang, Huiying Liu, Xiaoqing Liu, Xi Qiu, Ming Zhang, Yanpan Zheng, Liangcheng Li, Wanjin Hong, Tuanlao Wang Diabetes
16 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research Determining the difference in eyegaze measurements in individuals with Age related Macular Degeneration Huiying Liu, Damon Wong, Ai Ping Yow, Yanwu Xu, Fengshou Yin, Augustinus Laude, Tock Han Lim 2016 IEEE 38th Annual International Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)
9 Jul 2015 SERC Institute for Infocomm Research Central Vision Assessment through Gaze Tracking Damon W.K Wong, Jiang Liu, Huiying Liu, Yanwu Xu, Augustinus Laude, Tock Han Lim The 11th Asian Conference on Computer Aided Surgery (ACCAS 2015)
7 Dec 2014 SERC Institute for Infocomm Research Growcut-based drusen segmentation for age-related macular degeneration detection Huiying Liu, Yanwu Xu, Damon W.K. Wong, Jiang Liu 2014 IEEE Visual Communications and Image Processing Conference
14 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research ACHIKO-D350: A dataset for early AMD detection and drusen segmentation Huiying Liu, Yanwu Xu, Damon W.K. Wong, Augustinus Laude, Tock Ham Lim, Jiang Liu Proceedings of the Ophthalmic Medical Image Analysis First International Workshop, OMIA 2014
1 Dec 2013 SERC Institute for Infocomm Research Semantically-based Human Scanpath Estimation with HMMs Huiying Liu, Xu Dong, Huang Qingming, Li Wen, Xu Min, Lin Stephen ICCV