Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Nov 2023 SERC Institute of High Performance Computing  2D/2D Heterojunction of BiOBr/BiOI Nanosheets for In Situ H2O2 Production and Activation toward Efficient Photocatalytic Wastewater Treatment Beverly Qian Ling Low, Wenbin Jiang, Jing Yang, Mingsheng Zhang, Xiao Wu, Hui Zhu, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Wen‐Ya Wu, Xun Cao, Xue Qi Koh, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Qiang Zhu, Michel Bosman, Yong‐Wei Zhang, Ming Zhao, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Small Methods
12 Aug 2023 SERC Institute of High Performance Computing  NaMemo2: Facilitating Teacher-Student Interaction with Theory-Based Design and Student Autonomy Consideration Guang Jiang, Jiahui Zhu, Yunsong Li, Pengcheng An, Yunlong Wang Education and Information Technologies
7 Aug 2023 SERC Institute of High Performance Computing  Integration of Single-Atom Catalyst with Z-Scheme Heterojunction for Cascade Charge Transfer Enabling Highly Efficient Piezo-Photocatalysis Wenbin Jiang, Hui Zhu, Jing Yang, Beverly Qian Ling Low, Wen‐Ya Wu, Mingxi Chen, Jun Ma, Ran Long, Jingxiang Low, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Casandra Hui Teng Chai, Ming Lin, Qiang Zhu, Yong‐Wei Zhang, DongZhi Chi, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Advanced Science
25 Jul 2015 SERC Institute for Infocomm Research Generalized Transitive Distance with Minimum Spanning Random Forest, Yu Zhiding, Liu Weiyang, Liu Wenbo, Peng Xi, Hui Zhuo, Kumar B.V.K. Vijaya The 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence