Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 May 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ultrafast Self‐Healing Elastomer with Closed‐Loop Recyclability Justin Jian Qiang Mah, Ke Li, Hongzhi Feng, Nayli Erdeanna Binte Surat'man, Bofan Li, Xiaohui Yu, Mingsheng Zhang, Sheng Wang, Zibiao Li Chemistry – An Asian Journal
4 Apr 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Green preparation of silk nanofiber membranes from natural silkworms for effective dye/salt fractionation Bofan Li, Casandra Hui Teng Chai, Xue Qi Koh, Karen Yuanting Tang, Chui Yu Chan, Jerry Zhi Xiong Heng, Sheng Wang, Nannan Wang, Enyi Ye, Zibiao Li Journal of Membrane Science
24 Jan 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Thermochemical Valorization of Waste Plastic for Production of Synthetic Fuels, Fine Chemicals, and Carbon Nanotubes Karen Yuanting Tang, Chui Yu Chan, Casandra Hui Teng Chai, Beverly Qian Ling Low, Zhong Yi Toh, Benjamin Weng Leong Wong, Jerry Zhi Xiong Heng, Zibiao Li, Chi-Lik Ken Lee, Xian Jun Loh, Chi-Hwa Wang, Enyi Ye ACS Sustainable Chemistry & Engineering
4 Jan 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Self-Healing and Adhesive Supersoft Materials Derived from Dynamically Cross-Linked Bottlebrush Polymers for Flexible Sensors Erqiang Du, Mengke Li, Binbin Xu, Yingxin Zhang, Zibiao Li, Xiaohui Yu, Xiaoshan Fan Macromolecules
27 Nov 2023 SERC Institute of High Performance Computing  2D/2D Heterojunction of BiOBr/BiOI Nanosheets for In Situ H2O2 Production and Activation toward Efficient Photocatalytic Wastewater Treatment Beverly Qian Ling Low, Wenbin Jiang, Jing Yang, Mingsheng Zhang, Xiao Wu, Hui Zhu, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Wen‐Ya Wu, Xun Cao, Xue Qi Koh, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Qiang Zhu, Michel Bosman, Yong‐Wei Zhang, Ming Zhao, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Small Methods
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
22 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Perceptual Quality Assessment of Enhanced Colonoscopy Images: A Benchmark Dataset and an Objective Method Guanghui Yue, Di Cheng, Tianwei Zhou, Jingwen Hou, Weide Liu, Long Xu, Tianfu Wang, Jun Cheng IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
6 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Single-component inorganic nanostructures for photoacoustic imaging guided photothermal therapy Houjuan Zhu, Bofan Li, Chui Yu Chan, Beverly Low Qian Ling, Jiaqian Tor, Xin Yi Oh, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh Advanced Drug Delivery Reviews
1 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modified Bacterial Cellulose for Biomedical Applications Karen Yuanting Tang, Jerry Zhi Xiong Heng, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Serene Ming En Chong, Hong Yi Loh, Zibiao Li, Enyi Ye, Xian Jun Loh Chemistry – An Asian Journal
30 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Flexible polymeric patch based nanotherapeutics against non-cancer therapy Houjuan Zhu, Justin Mah Jian Qiang, Chen Gang Wang, Chui Yu Chan, Qiang Zhu, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh Bioactive Materials