Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Nanometric precision metrology based on hybrid spectrally resolved and homodyne interferometry via a single soliton microcomb Hao Liu, Yoon-Soo Jang, Jinghui Yang, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Sampling sub-THz phase noise in frequency microcombs via fiber interferometry Wenting Wang, Xinghe Jiang, Abhinav Kumar Vinod, Xinzhou Su, Jinghui Yang, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
17 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhanced processability and electrochemical cyclability of metallic sodium at elevated temperature using sodium alloy composite Guocheng Li, Qingpeng Yang, Jiale Chao, Bao Zhang, Mintao Wan, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Li Wang, Hui Yang, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Energy Storage Materials
19 Apr 2016 SERC Institute of High Performance Computing Effects of K-dopant on structure and activity of KMn/Al2O3 catalysts for CO oxidation: Experimental evidence and DFT calculation Xiaopei Xie, Qinghu Tang, Jia Zhang, Jing Wang, Peizheng Zhao, Yi Wang, Michael B. Sullivan, Yanhui Yang Applied Catalysis A: General
8 Jul 2015 BMRC Bioprocessing Technology Institute Non-immunospecific association of immunoglobulin G with chromatin during elution from protein A inflates host contamination, aggregate content, and antibody loss Pete Gagnon, Rui Nian, Yuansheng Yang, Qiaohui Yang, Chiew Ling Lim Journal of Chromatography A
20 Jun 2014 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Hydrogenation of furfural as model reaction of bio-oil stabilization under mild conditions using multiwalled carbon nanotube (MWNT)-supported Pt catalysts Chuan Wang, Zhen Guo, Yanhui Yang, Jie Chang, Armando Borgna Industrial & Engineering Chemistry Research
30 May 2014 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Titania-supported gold nanoparticles as efficient catalysts for the oxidation of cellobiose to organic acids in aqueous medium Prince N. Amaniampong, Kaixin Li, Xinli Jia, Bo Wang, Armando Borgna, Yanhui Yang ChemCatChem
13 May 2013 SERC Institute for Infocomm Research Intensity-Modulated Microbend Fiber Optic Sensor for Respiratory Monitoring and Gating During MRI Doreen Lau, Zhihao Chen, Ju Teng Teo, Soon Huat Ng, Helmut Rumpel, Yong Lian, Hui Yang, Pin Lin Kei IEEE Transactions on Biomedical Engineering