Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Jun 2020 BMRC Singapore Immunology Network Combinatorial single-cell analyses of granulocyte-monocyte progenitor heterogeneity reveals an early uni-potent neutrophil progenitor Immanuel Kwok, Etienne Becht, Yu Xia, Melissa Ng, Ye Chean Teh, Leonard De Li Tan, Maximilien Evrard, Jackson L.Y Li, Hoa Tran TN, Yingrou Tan, Dehua Liu, Kahang Liong, Keith Leong, Yuning Zhang, Andre Olsson, Chinmay Kumar Mantri, Pavithra Shyamsunder, Zhaoyuan Liu, Cecile Piot, Charles-Antoine Dutertre, Hui Cheng, Sudipto Bari, Nicholas Ang, Subhra K. Biswas, H. Philip Koeffler, Hong Liang Tey, Anis Larbi, I-Hsin Su, Bernett Lee, Ashley St. John, Jerry K.Y. Chan, William Y.K. Hwang, Jinmiao Chen, Nathan Salomonis, Shu Zhen Chong, H. Leighton Grimes, Bing Liu, Andrés Hidalgo, Evan W. Newell, Tao Cheng, Florent Ginhoux, Lai Guan Ng Immunity
21 Nov 2016 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Reprogramming mouse fibroblasts into engraftable myeloerythroid and lymphoid progenitors Hui Cheng, Heather Yin-Kuan Ang, Chadi A. EL Farran, Pin Li, Hai Tong Fang, Tong Ming Liu, Say Li Kong, Michael Lingzi Chin, Wei Yin Ling, Edwin Kok Hao Lim, Hu Li, Tara Huber, Kyle M. Loh, Yuin-Han Loh, Bing Lim Nature Communications
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine