Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Apr 2023 SERC Institute of High Performance Computing H2Former: An Efficient Hierarchical Hybrid Transformer for Medical Image Segmentation Along He, Kai Wang, Tao Li, Chengkun Du, Shuang Xia, Huazhu Fu IEEE Transactions on Medical Imaging
5 Apr 2023 SERC Institute of High Performance Computing GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector Peng Zheng, Huazhu Fu, Deng-Ping Fan, Qi Fan, Jie Qin, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Luc Van Gool IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
26 Mar 2023 SERC Institute of High Performance Computing Cross-level Feature Aggregation Network for Polyp Segmentation Tao Zhou, Yi Zhou, Kelei He, Chen Gong, Jian Yang, Huazhu Fu, Dinggang Shen Pattern Recognition
22 Feb 2023 SERC Institute of High Performance Computing Bridging Synthetic and Real Images: a Transferable and Multiple Consistency aided Fundus Image Enhancement Framework Erjian Guo, Huazhu Fu, Luping Zhou, Dong Xu IEEE Transactions on Medical Imaging
19 Jan 2023 SERC Institute of High Performance Computing SGU-Net: Shape-Guided Ultralight Network for Abdominal Image Segmentation Tao Lei, Rui Sun, Xiaogang Du, Huazhu Fu, Changqing Zhang, Asoke K. Nandi IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
14 Dec 2022 SERC Institute of High Performance Computing Dual Multiscale Mean Teacher Network for Semi-Supervised Infection Segmentation in Chest CT Volume for COVID-19 Liansheng Wang, Jiacheng Wang, Lei Zhu, Huazhu Fu, Ping Li, Gary Cheng, Zhipeng Feng, Shuo Li, Pheng-Ann Heng IEEE Transactions on Cybernetics
27 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing Can You Spot the Chameleon? Adversarially Camouflaging Images from Co-Salient Object Detection Ruijun Gao, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Huazhu Fu, Wei Feng, Yang Liu, Song Wang 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
27 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing RSCFed: Random Sampling Consensus Federated Semi-supervised Learning Xiaoxiao Liang, Yiqun Lin, Huazhu Fu, Lei Zhu, Xiaomeng Li 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
27 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing FedDC: Federated Learning with Non-IID Data via Local Drift Decoupling and Correction Liang Gao, Huazhu Fu, Li Li, Yingwen Chen, Ming Xu, Cheng-Zhong Xu 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
27 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing Trustworthy Long-Tailed Classification Bolian Li, Zongbo Han, Haining Li, Huazhu Fu, Changqing Zhang 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)