Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
19 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Paintable Bioactive Extracellular Vesicle Ink for Wound Healing Li Li, Zhiyu Wang, Kepeng Wang, Siyuan Fu, Dan Li, Mao Wang, Yi Cao, Houjuan Zhu, Ziyan Li, Lixing Weng, Zhiyang Li, Xianguang Ding, Lianhui Wang ACS Applied Materials & Interfaces
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
14 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Simultaneous detection and removal of 2,4,6-trinitrophenyl phenol and dichromate by metal-organic framework Ranhao Yin, Yiming Bu, Houjuan Zhu, Pengchen Su, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Chao Yuan, Suhua Wang Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
15 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rare earth doped indium oxide nanospheres based gas sensor for highly sensitive formaldehyde detection at low temperature Xiangyun Ma, Houjuan Zhu, Long Yu, Xin Li, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Suhua Wang Nanoscale
6 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Single-component inorganic nanostructures for photoacoustic imaging guided photothermal therapy Houjuan Zhu, Bofan Li, Chui Yu Chan, Beverly Low Qian Ling, Jiaqian Tor, Xin Yi Oh, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh Advanced Drug Delivery Reviews
19 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Conformational transition-induced simultaneous fluorescence enhancement of oxytetracycline and rhodamine B under a single excitation wavelength Songlin Zhang, Pengchen Su, Long Yu, Yunfei Lu, Enyi Ye, Zibiao Li, Houjuan Zhu, Weijie Hu, Xian Jun Loh, Suhua Wang Dalton Transactions
14 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Extracellular Vesicle Nanotechnology for Precision Theranostics Qian Wu, Siyuan Fu, Hanyang Xiao, Jiaxin Du, Fang Cheng, Shuangshuang Wan, Houjuan Zhu, Dan Li, Fei Peng, Xianguang Ding, Lianhui Wang Advanced Science
17 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Role of oxygen vacancy in metal oxides for photocatalytic CO2 reduction Wenbin Jiang, Hongyi Loh, Beverly Qian Ling Low, Houjuan Zhu, Jingxiang Low, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Yujie Xiong Applied Catalysis B: Environmental
11 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Paper-based device for the selective determination of doxycycline antibiotic based on the turn-on fluorescence of bovine serum albumin–coated copper nanoclusters Yiming Bu, Ranhao Yin, Long Yu, Pengchen Su, Zibiao Li, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Houjuan Zhu, Suhua Wang Microchimica Acta
17 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Green Nanotechnology for High-performance Impurity Detection and Water Treatment Bofan Li, Nannan Wang, Jie Zheng, Houjuan Zhu, Sheng Wang, Enyi Ye, Zibiao Li Sustainable Nanotechnology