Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 May 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering White light powered antimicrobial nanoagents for triple photothermal, chemodynamic and photodynamic based sterilization Hua Tian, Houjuan Zhu, Yuling Xue, Maonan Wang, Kuoran Xing, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Xianguang Ding, Bang Lin Li, Xueqiong Yin, David Tai Leong Nanoscale Horizons
27 Nov 2023 SERC Institute of High Performance Computing  2D/2D Heterojunction of BiOBr/BiOI Nanosheets for In Situ H2O2 Production and Activation toward Efficient Photocatalytic Wastewater Treatment Beverly Qian Ling Low, Wenbin Jiang, Jing Yang, Mingsheng Zhang, Xiao Wu, Hui Zhu, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Wen‐Ya Wu, Xun Cao, Xue Qi Koh, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Qiang Zhu, Michel Bosman, Yong‐Wei Zhang, Ming Zhao, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Small Methods
7 Aug 2023 SERC Institute of High Performance Computing  Integration of Single-Atom Catalyst with Z-Scheme Heterojunction for Cascade Charge Transfer Enabling Highly Efficient Piezo-Photocatalysis Wenbin Jiang, Hui Zhu, Jing Yang, Beverly Qian Ling Low, Wen‐Ya Wu, Mingxi Chen, Jun Ma, Ran Long, Jingxiang Low, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Casandra Hui Teng Chai, Ming Lin, Qiang Zhu, Yong‐Wei Zhang, DongZhi Chi, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Advanced Science
19 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Paintable Bioactive Extracellular Vesicle Ink for Wound Healing Li Li, Zhiyu Wang, Kepeng Wang, Siyuan Fu, Dan Li, Mao Wang, Yi Cao, Houjuan Zhu, Ziyan Li, Lixing Weng, Zhiyang Li, Xianguang Ding, Lianhui Wang ACS Applied Materials & Interfaces
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
14 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Simultaneous detection and removal of 2,4,6-trinitrophenyl phenol and dichromate by metal-organic framework Ranhao Yin, Yiming Bu, Houjuan Zhu, Pengchen Su, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Chao Yuan, Suhua Wang Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
15 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rare earth doped indium oxide nanospheres based gas sensor for highly sensitive formaldehyde detection at low temperature Xiangyun Ma, Houjuan Zhu, Long Yu, Xin Li, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Suhua Wang Nanoscale
6 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Single-component inorganic nanostructures for photoacoustic imaging guided photothermal therapy Houjuan Zhu, Bofan Li, Chui Yu Chan, Beverly Low Qian Ling, Jiaqian Tor, Xin Yi Oh, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh Advanced Drug Delivery Reviews
19 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Conformational transition-induced simultaneous fluorescence enhancement of oxytetracycline and rhodamine B under a single excitation wavelength Songlin Zhang, Pengchen Su, Long Yu, Yunfei Lu, Enyi Ye, Zibiao Li, Houjuan Zhu, Weijie Hu, Xian Jun Loh, Suhua Wang Dalton Transactions
14 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Extracellular Vesicle Nanotechnology for Precision Theranostics Qian Wu, Siyuan Fu, Hanyang Xiao, Jiaxin Du, Fang Cheng, Shuangshuang Wan, Houjuan Zhu, Dan Li, Fei Peng, Xianguang Ding, Lianhui Wang Advanced Science