Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Joint Versus Independent Multiview Hashing for Cross-View Retrieval Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Dezhong Peng IEEE Transactions on Cybernetics
3 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research, Institute of High Performance Computing Locality-Aware Crowd Counting Joey Tianyi Zhou, Le Zhang, Du Jiawei, Xi Peng, Zhiwen Fang, Zhe Xiao, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
5 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cross-modal discriminant adversarial network Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Wei Wang, Dezhong Peng Pattern Recognition
15 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research A comprehensive survey of procedural video datasets Hui Li Tan, Hongyuan Zhu, Joo-Hwee Lim, Cheston Tan Computer Vision and Image Understanding
2 Aug 2019 SERC Institute for Infocomm Research Holistic Multi-modal Memory Network for Movie Question Answering Anran Wang, Anh Tuan Luu, Chuan-Sheng Foo, Hongyuan Zhu, yi tay, Vijay Chandrasekhar IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
22 Feb 2019 SERC Institute of High Performance Computing AnomalyNet: An Anomaly Detection Network for Video Surveillance Joey Tianyi Zhou, Jiawei Du, Hongyuan Zhu, Xi Peng, Yong Liu, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Information Forensics and Security
28 Sep 2018 SERC Institute of High Performance Computing Multiple Marginal Fisher Analysis Xi Peng, Joey Tianyi Zhou, Zhenyu Huang, Hongyuan Zhu IEEE Transactions on Industrial Electronics
1 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research Multiple Human Identification and Cosegmentation: A Human-Oriented CRF Approach With Poselets Hongyuan Zhu, JIANGBO LU, Jianfei Cai, JIANMIN ZHENG, Shijian LU, NADIA THALMANN IEEE Transactions on Multimedia