Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
26 Feb 2020 SERC Institute of High Performance Computing First-principles study of coadsorption of Cu2+ and Cl- ions on the Cu (110) surface Khoong Hong Khoo, Bharathi Madurai Srinivasan, Ramanarayan Hariharaputran, Chaitanya Amol Joshi, David Tai-Yen Wu, Hongmei Jin
18 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origin of Anomalous Laminar Cracking, Volume Expansion and Weight Increase of Ti2AlC MAX Phase Powders at 600 oC Zheng Zhang, Hongmei Jin, Doreen Mei Yin Lai, Jianwei Chai, Shijie Wang, Jisheng Pan
6 Jun 2019 SERC Institute of High Performance Computing Electroplating of Through Silicon Vias: A Kinetic Monte Carlo Model MingRui Lai, Ramanarayan Hariharaputran, Khoong Hong Khoo, Hongmei Jin, Shunnian Wu, Chaitanya Amol Joshi, Kodanda Ram Mangipudi, Siu Sin Quek, David T. Wu, Sridhar Narayanaswamy, Bharathi Madurai Srinivasan
13 Dec 2018 SERC Institute of High Performance Computing Multiscale Models for Electroplating of Through Silicon Vias K. H. Khoo, MingRui Lai, H. Ramanarayan, Hongmei Jin, S. Wu, C. A. Joshi, K. R. Mangipudi, J. J. Cheng, S. S. Quek, D. T. Wu, N. Sridhar, M. S. Bharathi
30 Aug 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Establishing new scaling relations on two-dimensional MXenes for CO2 electroreduction Albertus D. Handoko, Khoong Hong Khoo, Teck Leong Tan, Hongmei Jin, Zhi Wei Seh
11 Aug 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering Probing the oxidation behavior of Ti2AlC MAX phase powders between 200 and 1000°C Zheng Zhang, Suo Hon Lim, Doreen Mei Ying Lai, Sze Yu Tan, Xue Qi Koh, Jianwei Chai, Shi Jie Wang, Hongmei Jin, Jisheng Pan