Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Feb 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Surface Antimicrobial Treatment by Biocompatible, Vertically Aligned Layered Double Hydroxide Array Guangshun Yi, Shujun Gao, Hongfang Lu, Wei Zhi Khoo, Shaoqiong Liu, Shuyun Chng, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang Advanced Materials Interfaces
6 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Evaluation of the ZnO Nanopillar Surface for Disinfection Applications Siti Nurhanna Riduan, Guangshun Yi, Shujun Gao, Jeremy Pang Kern Tan, Yee Lin Tan, Yuan Yuan, Hongfang Lu, Shuyun Chng, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
18 Apr 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology pH-Degradable imidazolium oligomers as antimicrobial materials with tuneable loss of activity Yuan Yuan, Diane S W Lim, Hong Wu, Hongfang Lu, Yiran Zheng, Andrew C A Wan, Jackie Y Ying, Yugen Zhang Biomaterials Science
14 Apr 2019 BMRC NanoBio Lab Molecular Swings as Highly Active Ion Transporters Changliang Ren, Feng Chen, Ruijuan Ye, Yong Siang Ong, Hongfang Lu, Su Seong Lee, Jackie Y. Ying, Huaqiang Zeng Angewandte Chemie International Edition
11 Dec 2018 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology ZIF nano-dagger coated gauze for antibiotic-free wound dressing Yuan Yuan, Hong Wu, Hongfang Lu, Yiran Zheng, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang Chemical Communications