Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
16 Jul 2021 SERC Institute of Microelectronics NDIR CO2 gas sensing using CMOS compatible MEMS ScAlN-based pyroelectric detector Doris Keh Ting Ng, Chong Pei Ho, Linfang Xu, Weiguo Chen, Yuan Hsing Fu, Tantan Zhang, Li Yan Siow, Norhanani Jaafar, Eldwin Jiaqiang Ng, Yuan Gao, Hong Cai, Qingxin Zhang, Lennon Yao Ting Lee Sensors and Actuators B: Chemical
31 May 2021 SERC Institute of Microelectronics Solution‐Processable Metal–Organic Framework Nanosheets with Variable Functionalities Hongye Yuan, Guoliang Liu, Zhiwei Qiao, Nanxi Li, Pio John S. Buenconsejo, Shibo Xi, Avishek Karmakar, Mengsha Li, Hong Cai, Stephen John Pennycook, Dan Zhao Advanced Materials
15 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Cmos-Mems SC0.12AL0.88N-Based Pyroelectric Infared Detector with CO2 Gas Sensing Doris K. T. Ng, Chong-Pei Ho, Linfang Xu, Tantan Zhang, Li-Yan Siow, Eldwin J. Ng, Hong Cai, Qingxin Zhang, Lennon Y. T. Lee 2021 IEEE 34th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
15 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Improved Specific Detectivity to 107 for CMOS-MEMS Pyroelectric Detector Based on 12%-Doped Scandium Aluminum Nitride Doris K. T. Ng, Tantan Zhang, Li-Yan Siow, Linfang Xu, Chong-Pei Ho, Hong Cai, Lennon Y. T. Lee, Qingxin Zhang, Navab Singh 2021 IEEE 34th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
4 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Photonic crystal MEMS emitter for chemical gas sensing Nanxi Li, Qin Chao, Zhonghua Gu, Shiwei Song, Yanyan Zhou, Shaonan Zheng, Linfang Xu, Yun Da Chua, Qingxin Zhang, Hong Cai, Daohua Zhang, Qi Jie Wang, Lennon Y. T. Lee MOEMS and Miniaturized Systems XX
17 Aug 2020 SERC Institute of Microelectronics Considerations for an 8-inch Wafer-level CMOS compatible AlN Pyroelectric 5-14 um wavelength IR detector towards miniature integrated photonics gas sensors Doris K. T. Ng, Guoqiang Wu, Tan-Tan Zhang, Linfang Xu, Jianbo Sun, Wing-Wai Chung, Hong Cai, Qingxin Zhang, Navab Singh IEEE Xplore
12 Sep 2017 SERC Institute of Microelectronics Torsional frequency mixing and sensing in optomechanical resonators Jian Guo Huang, Hong Cai, Alex Yuan Dong Gu, Lip Ket Chin, Jiu Hui Wu, Tian Ning Chen, Zheng Chuan Yang, Yi Long Hao, Ai Qun Liu Applied Physics Letters
21 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics Water-Resonator-Based Metasurface: An Ultrabroadband and Near-Unity Absorption Qinghua Song, Wu Zhang, Pin Chieh Wu, Weiming Zhu, Zhong Xiang Shen, Peter Han Joo Chong, Qing Xuan Liang, Zhen Chuan Yang, Yi Long Hao, Hong Cai, Hai Feng Zhou, Yuandong Gu, Guo-Qiang Lo, Din Ping Tsai, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai-Qun Liu Advanced Optical Materials
31 Jan 2017 SERC Institute of Microelectronics Hybrid Photonic Cavity with Metal-Organic Framework Coatings for the Ultra-Sensitive Detection of Volatile Organic Compounds with High Immunity to Humidity Dongliang Fu, Lennon Yao Ting Lee, Yuandong Gu, Zhao Dam, Jifang Tao, Xuerui Wang, Sun Tao, Hong Cai, Tong Lin Scientific Reports
15 Jul 2016 SERC National Metrology Centre An ultrahigh-accuracy Miniature Dew Point Sensor based on an Integrated Photonics Platform Jifang Tao, Yu Luo, Li Wang, Hong Cai, Tao Sun, Junfeng Song, Hui Liu, Yuandong Gu Scientific Reports