Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Improved Specific Detectivity to 107 for CMOS-MEMS Pyroelectric Detector Based on 12%-Doped Scandium Aluminum Nitride Doris K. T. Ng, Tantan Zhang, Li-Yan Siow, Linfang Xu, Chong-Pei Ho, Hong Cai, Lennon Y. T. Lee, Qingxin Zhang, Navab Singh 2021 IEEE 34th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
15 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Cmos-Mems SC0.12AL0.88N-Based Pyroelectric Infared Detector with CO2 Gas Sensing Doris K. T. Ng, Chong-Pei Ho, Linfang Xu, Tantan Zhang, Li-Yan Siow, Eldwin J. Ng, Hong Cai, Qingxin Zhang, Lennon Y. T. Lee 2021 IEEE 34th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
17 Aug 2020 SERC Institute of Microelectronics Considerations for an 8-inch Wafer-level CMOS compatible AlN Pyroelectric 5-14 um wavelength IR detector towards miniature integrated photonics gas sensors Doris K. T. Ng, Guoqiang Wu, Tan-Tan Zhang, Linfang Xu, Jianbo Sun, Wing-Wai Chung, Hong Cai, Qingxin Zhang, Navab Singh IEEE Xplore
12 Sep 2017 SERC Institute of Microelectronics Torsional frequency mixing and sensing in optomechanical resonators Jian Guo Huang, Hong Cai, Alex Yuan Dong Gu, Lip Ket Chin, Jiu Hui Wu, Tian Ning Chen, Zheng Chuan Yang, Yi Long Hao, Ai Qun Liu Applied Physics Letters
21 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics Water-Resonator-Based Metasurface: An Ultrabroadband and Near-Unity Absorption Qinghua Song, Wu Zhang, Pin Chieh Wu, Weiming Zhu, Zhong Xiang Shen, Peter Han Joo Chong, Qing Xuan Liang, Zhen Chuan Yang, Yi Long Hao, Hong Cai, Hai Feng Zhou, Yuandong Gu, Guo-Qiang Lo, Din Ping Tsai, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai-Qun Liu Advanced Optical Materials
31 Jan 2017 SERC Institute of Microelectronics Hybrid Photonic Cavity with Metal-Organic Framework Coatings for the Ultra-Sensitive Detection of Volatile Organic Compounds with High Immunity to Humidity Dongliang Fu, Lennon Yao Ting Lee, Yuandong Gu, Zhao Dam, Jifang Tao, Xuerui Wang, Sun Tao, Hong Cai, Tong Lin Scientific Reports
15 Jul 2016 SERC National Metrology Centre An ultrahigh-accuracy Miniature Dew Point Sensor based on an Integrated Photonics Platform Jifang Tao, Yu Luo, Li Wang, Hong Cai, Tao Sun, Junfeng Song, Hui Liu, Yuandong Gu Scientific Reports
15 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics An ultrahigh-accuracy Miniature Dew Point Sensor based on an Integrated Photonics Platform Jifang Tao, Yu Luo, Li Wang, Hong Cai, Tao Sun, Junfeng Song, Hui Liu, Alex Yuandong Gu Scientific Reports
15 Jan 2015 SERC Institute of Microelectronics Demonstration of a Photonic-Based Linear Temperature Sensor Ai Qun Liu, Ji Fang Tao, Hong Cai, Jian Wu Photonics Technology Letters, IEEE
1 Jan 2014 SERC Institute of Microelectronics Characterization of polycrystalline silicon-based photonic crystal-suspended membrane for high temperature applications Chengkuo Lee, Chong Pei Ho, Prakash Pitchappa, Piotr Kropelnicki, Jian Wang, Hong Cai, Yuandong Gu Journal of Nanophotonics