Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Spintronic devices for high-density memory and neuromorphic computing – A review BingJin Chen, Minggang Zeng, Khoong Hong Khoo, Debasis Das, Xuanyao Fong, Shunsuke Fukami, Sai Li, Weisheng Zhao, Stuart S.P. Parkin, S.N. Piramanayagam, Sze Ter Lim Materials Today
1 Dec 2021 BMRC Bioinformatics Institute Automated interpretation of systolic and diastolic function on the echocardiogram: a multicohort study Jasper Tromp, Paul J Seekings, Chung-Lieh Hung, Mathias Bøtcher Iversen, Matthew James Frost, Wouter Ouwerkerk, Zhubo Jiang, Frank Eisenhaber, Rick S M Goh, Heng Zhao, Weimin Huang, Lieng-Hsi Ling, David Sim, Patrick Cozzone, A Mark Richards, Hwee Kuan Lee, Scott D Solomon, Carolyn S P Lam, Justin A Ezekowitz The Lancet Digital Health
19 Apr 2016 SERC Institute of High Performance Computing Effects of K-dopant on structure and activity of KMn/Al2O3 catalysts for CO oxidation: Experimental evidence and DFT calculation Xiaopei Xie, Qinghu Tang, Jia Zhang, Jing Wang, Peizheng Zhao, Yi Wang, Michael B. Sullivan, Yanhui Yang Applied Catalysis A: General
13 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The prognostic significance of protein tyrosine phosphatase 4A2 in breast cancer Yao Lin, Qing Wen, Hiu-Fung Yuen, Hang Fai Kwok, Duanzheng Zhao, Libin Guo, Henrique Neves, Shu-Dong Zhang, Cian M. McCrudden, Jin Zhang, Qi Zeng OncoTargets and Therapy
1 Jun 2014 SERC Institute for Infocomm Research An integrated 60GHz low power two-chip wireless system based on IEEE802.11ad standard Keping Wang, Bharatha Kumar Thangarasu, Jinna Yan, Wanxin Ye, Khiam-Boon Png, Wong Sai Ho, Raymond Keh, Zhaohui Cai, Guoping Zhang, Piew Yoong Chee, Jee Khoi Yin, Weiqiang Zhang, Xuhong Qu, Kaixue Ma, Sie Yong Law, Cheng Zhao, Jian Simon Chen, Cheng Wang Cho, Raymond Jayaraj, Jin Bo, Mei Sun, Shouxian Mou, Nagarajan Mahalingam, Yisheng Wang, Wei Meng Lim, Thin Sek Wong, Yang Lu, Wanlan Yang, Kiat Seng Yeo, Francois Chin, Xiaoming Peng, Albert Chai, Xianmin Qing, Zhining Chen 2014 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS2014)