Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
7 May 2021 BMRC Bioprocessing Technology Institute Bruton's tyrosine kinase phosphorylates DDX41 and activates its binding of dsDNA and STING to initiate type 1 interferon response Koon-Guan Lee, Susana Soo-Yeon Kim, Lin Kui, Dominic Chih-Cheng Voon, Marjorie Mauduit, Pradeep Bist, Xuezhi Bi, Natasha Ann Pereira, Chengcheng Liu, Bindu Sukumaran, Laurent Renia, Yoshiaki Ito, Kong-Peng Lam
14 Feb 2020 BMRC Bioinformatics Institute Structure of formylpeptide receptor 2-Gi complex reveals insights into ligand recognition and signaling Youwen Zhuang, Heng Liu, X Edward Zhou, Ravi Kumar Verma, Parker W. de Waal, Wonjo Jang, Ting-Hai Xu, Lei Wang, Xing Meng, Gongpu Zhao, Yanyong Kang, Karsten Melcher, Hao Fan, Nevin A. Lambert, H. Eric Xu, Cheng Zhang
26 Jul 2019 SERC Institute of High Performance Computing Manipulating efficient light emission in two-dimensional perovskite crystals by pressure-induced anisotropic deformation Sheng Liu, Shishuai Sun, Chee Kwan Gan, Andres Granado del Aguila, Yanan Fang, Jun Xing, T. Thu Ha Do, Timothy J. White, Hongguo Li, Qihua Xiong
22 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Self-gating in semiconductor electrocatalysis Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu
15 Jan 2019 BMRC Singapore Immunology Network MeSsAGe Risk Score: Tool for Renal Biopsy Decision in Steroid-dependent Nephrotic Syndrome Chang-Yien Chan, Lourdes Paula Resontoc, Md Abdul Qader, Yiong-Huak Chan, Isaac Desheng Liu, Perry Yew-Weng Lau, Mya Than, Wee-Song Yeo, Alwin Hwai-Liang Loh, Puay-Hoon Tan, Changli Wei, Jochen Reiser, Subhra K Biswas, Kar-Hui Ng, Hui-Kim Yap
13 Sep 2018 BMRC Bioinformatics Institute Structures of the human PGD2 receptor CRTH2 reveal novel mechanisms for ligand recognition Lei Wang, Dandan Yao, R. N. V. Krshna Deepak, Heng Liu, Qingpin Xiao, Hao Fan, Weimin Gong, Zhiyi Wei, Cheng Zhang
21 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrathin Two-Dimensional Materials for Photo- and Electrocatalytic Hydrogen Evolution Jun Di, Cheng Yan, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh, Huaming Li, Zheng Liu
16 Feb 2015 BMRC Bioprocessing Technology Institute Effect of linker flexibility and length on the functionality of a cytotoxicengineered antibody fragment Maximilian Klement, Chengcheng Liu, Bernard Liat Wen Loo, Andre Boon-Hwa Choo, Siak-Wei Ow Dave, Dong-Yup Lee
20 Oct 2014 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Supported H4SiW12O40/Al2O3 solid acid catalysts for dehydration of glycerol to acrolein : evolution of catalyst structure and performance with calcination temperature Armando Borgna, Licheng Liu, Bo Wang, Yonghua Du
31 Jul 2014 SERC Data Storage Institute Electric field control of spin re-orientation in perpendicular magnetic tunnel junctions—CoFeB and MgO thickness dependence Hao Meng, Vinayak Bharat Naik, Ruisheng Liu, Guchang Han
21 Nov 2013 BMRC Bioprocessing Technology Institute COFACTOR MODIFICATION ANALYSIS: A COMPUTATIONAL FRAMEWORK TO IDENTIFY COFACTOR SPECIFICITY ENGINEERING TARGETS FOR STRAIN IMPROVEMENT Meiyappan Lakshmanan, Bevan Kai-Sheng Chung, Chengcheng Liu, SEON-WON KIM, Dong-Yup Lee
1 Oct 2009 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Participation of Tom1L1 in EGF-stimulated endocytosis of EGF receptor Ning Sheng Liu, Li Shen Loo, Eva Loh, Li-Fong Seet, Wanjin Hong