Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Nov 2023 Others Institute of High Performance Computing  Designing Efficient Single-Atom Alloy Catalysts for Selective C═O Hydrogenation: A First-Principles, Active Learning and Microkinetic Study Haisong Feng, Meng Zhang, Zhen Ge, Yuan Deng, Pengxin Pu, Wenyu Zhou, Hao Yuan, Jing Yang, Feng Li, Xin Zhang, Yong-Wei Zhang ACS Applied Materials & Interfaces
10 Oct 2023 Others Institute of High Performance Computing  Accelerating Sulfur Redox Kinetics by Electronic Modulation and Drifting Effects of Pre‐Lithiation Electrocatalysts Haimei Wang, Hao Yuan, Wanwan Wang, Xingyang Wang, Jianguo Sun, Jing Yang, Ximeng Liu, Qi Zhao, Tuo Wang, Ning Wen, Yulin Gao, Kepeng Song, Dairong Chen, Shijie Wang, Yong‐Wei Zhang, John Wang Advanced Materials
9 Aug 2023 Others Institute of High Performance Computing  Quasi-Copper-Mers Enable High-Performance Catalysis for CO2 Reduction Jing Yang, Ximeng Liu, Zhao Li, Shibo Xi, Jianguo Sun, Hao Yuan, Weihao Liu, Tuo Wang, Yulin Gao, Haimei Wang, Junjie Wang, Jun Song Chen, Rui Wu, Yong‐Wei Zhang, John Wang Advanced Science
31 Jul 2023 Others Institute of High Performance Computing  S-doped Ti3C2F2 MXene as an ideal sulfur cathode host for high-performance rechargeable lithium–sulfur batteries Hao Yuan, Jing Yang, Yong-Wei Zhang Journal of Materials Chemistry A
14 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Simultaneous detection and removal of 2,4,6-trinitrophenyl phenol and dichromate by metal-organic framework Ranhao Yin, Yiming Bu, Houjuan Zhu, Pengchen Su, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Chao Yuan, Suhua Wang Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
10 Feb 2023 Others Bioinformatics Institute Improving transparency and representational generalizability through parallel continual learning Mahsa Paknezhad, Hamsawardhini Rengarajan, Chenghao Yuan, Sujanya Suresh, Manas Gupta, Savitha Ramasamy, Hwee Kuan Lee Neural Networks
3 Apr 2022 Others Institute of High Performance Computing  Role of Ferroelectric In2Se3 in Polysulfide Shuttling and Charging/Discharging Kinetics in Lithium/Sodium–Sulfur Batteries Hao Yuan, Yong-Wei Zhang ACS Applied Materials & Interfaces