Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Jun 2024 SERC Institute for Infocomm Research Deep Learning for 3D Vision (Pending publish) Xiaoli Li, Xulei Yang, Hao Su World Scientific Publishing
24 Jun 2022 SERC Institute of High Performance Computing  CRAFT: Cross-Attentional Flow Transformer for Robust Optical Flow Xiuchao Sui, Shaohua Li, Xue Geng, Yan Wu, Xinxing Xu, Yong Liu, Rick Goh, Hongyuan Zhu The IEEE / CVF Computer Vision and Pattern Recognition Conference
23 Sep 2021 SERC Institute of High Performance Computing  Few-Shot Domain Adaptation with Polymorphic Transformers Shaohua Li, Xiuchao Sui, Jie Fu, Huazhu Fu, Xiangde Luo, Yangqin Feng, Xinxing Xu, Yong Liu, Daniel S. W. Ting, Rick Siow Mong Goh Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2021
11 Aug 2021 SERC Institute of High Performance Computing  Medical Image Segmentation using Squeeze-and-Expansion Transformers Shaohua Li, Xiuchao Sui, Xiangde Luo, Xinxing Xu, Yong Liu, Rick Goh Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research RoboCoDraw: Robotic Avatar Drawing with GAN-based Style Transfer and Time-efficient Path Optimization Tianying Wang, Wei Qi Toh, Hao Zhang, Xiuchao Sui, Shaohua Li, Yong Liu, Wei Jing AAAI2020
3 Feb 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Recent advances in proteome‐wide label‐free target deconvolution for bioactive small molecules Jichao Sun, Nayana Prabhu, Jun Tang, Fan Yang, Lin Jia, Jinan Guo, Kefeng Xiao, Wai Leong Tam, Pär Nordlund, Lingyun Dai Medicinal Research Reviews