Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Feb 2023 SERC Institute of High Performance Computing Multi-objective design optimization of stent-grafts for the aortic arch Zongchao Liu, Gongfa Chen, Chiwei Ong, Zhiyong Yao, Xiaoda Li, Jun Deng, Fangsen Cui Materials & Design
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Discovery of Efficient Visible-light Driven Oxygen Evolution Photocatalysts: Automated High-Throughput Computational Screening of MA2Z4 Chao Lin, Xiang Feng, Dominik Legut, Xiaopeng Liu, Zhi Wei Seh, Ruifeng Zhang, Qianfan Zhang Advanced Functional Materials
11 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocomposite of Conducting Polymer and Li Metal for Rechargeable High Energy Density Batteries Lingyue Wang, Xiancheng Wang, Renming Zhan, Zhengxu Chen, Shuibin Tu, Chunhao Li, Xuerui Liu, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
1 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mechanism study of crack propagation in river sand Engineered Cementitious Composites (ECC) Yazhao Li, Junxia Li, En-Hua Yang, Xinchun Guan Cement and Concrete Composites
20 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research An invertible crystallographic representation for general inverse design of inorganic crystals with targeted properties Zekun Ren, Siyu Isaac Parker Tian, Juhwan Noh, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Jiali Li, Qiaohao Liang, Ruiming Zhu, Armin G. Aberle, Shijing Sun, Xiaonan Wang, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi Matter
13 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Revisiting Superpixels for Active Learning in Semantic Segmentation with Realistic Annotation Costs Lile Cai, Xun Xu, Jun Hao Liew, Chuan Sheng Foo 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
5 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Antimicrobial Activity of Conjugated Oligoelectrolyte Molecules via Machine Learning Armi Tiihonen, Sarah J. Cox-Vazquez, Qiaohao Liang, Mohamed Ragab, Zekun Ren, Noor Titan Putri Hartono, Zhe Liu, Shijing Sun, Cheng Zhou, Nathan C. Incandela, Jakkarin Limwongyut, Alex S. Moreland, Senthilnath Jayavelu, Guillermo C. Bazan, Tonio Buonassisi Journal of the American Chemical Society
1 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Co3O4 Nanowires Capable of Discharging Low Voltage Electricity Showing Potent Antibacterial Activity for Treatment of Bacterial Skin Infection Chengnan Li, Zongshao Li, Yinxiang Zeng, Xianshuo Cao, Huimin Zhao, Yi Yan Yang, Peiyan Yuan, Xihong Lu, Xin Ding Advanced Healthcare Materials
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Real-time observation of breathing soliton and soliton molecules dynamics in strong coupled microcavity Wenting Wang, Xinghe Jiang, Abhinav Kumar Vinod, Hao Liu, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Nanometric precision metrology based on hybrid spectrally resolved and homodyne interferometry via a single soliton microcomb Hao Liu, Yoon-Soo Jang, Jinghui Yang, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics