Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
16 Mar 2024 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Enhanced Plastic Stability: Achieving High Performance in a Al6xxx Alloy Fabricated by Additive Manufacturing (Pending publish) Zhiheng Hu, Shubo Gao, Jakub Mikula, Xiaojun Shen, Hang Li Seet, Siu Sin Quek, Kun Zhou, Sharon Mui Ling Nai Advanced Materials
11 Mar 2024 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Tailoring short-range order and dislocation evolution in Cr–Co–Ni medium-entropy alloys: A molecular dynamics study (Pending publish) Asker Jarlöv, Weiming Ji, Rita Babicheva, Yujia Tian, Zhiheng Hu, Hang Li Seet, Liming Tan, Feng Liu, Yong Liu, Mui Ling Sharon Nai, Upadrasta Ramamurty, Kun Zhou Materials & Design
30 Oct 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Additive manufacturing of alloys with programmable microstructure and properties Shubo Gao, Zhi Li, Steven Van Petegem, Junyu Ge, Sneha Goel, Joseph Vimal Vas, Vladimir Luzin, Zhiheng Hu, Hang Li Seet, Dario Ferreira Sanchez, Helena Van Swygenhoven, Huajian Gao, Matteo Seita Nature Communications
1 Oct 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Recent advances in the influences of drying technologies on physicochemical properties and biological activities of plant polysaccharides Huan Guo, Hong-Yan Liu, Hang Li, Ding-Tao Wu, Linda L. D. Zhong, Ren-You Gan, Hong Gao Critical Reviews in Food Science and Nutrition
4 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research WiSR: Wireless Domain Generalization Based on Style Randomization Shijia Liu, Zhenghua Chen, Min Wu, Chang Liu, Liangyin Chen IEEE Transactions on Mobile Computing
27 Jun 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Binder jet additive manufacturing of magnesium alloys from powder to finished parts Mojtaba Salehi, Su Xia Zhang, Hang Li Seet, Mui Ling Sharon Nai 11th International Conference on Materials for Advanced Technologies
5 Jun 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Recent progress on the additive manufacturing of aluminum alloys and aluminum matrix composites: Microstructure, properties, and applications Zhiguang Zhu, Zhiheng Hu, Hang Li Seet, Tingting Liu, Wenhe Liao, Upadrasta Ramamurty, Sharon Mui Ling Nai International Journal of Machine Tools and Manufacture
3 Jun 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Enhancing densification in binder jet additive manufacturing of magnesium via nanoparticles as sintering aids Mojtaba Salehi, Kai Xiang Kuah, Zihan Huang, Daniel John Blackwood, Su Xia Zhang, Hang Li Seet, Mui Ling Sharon Nai Journal of Manufacturing Processes
7 Feb 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Towards Binder Jetting and Sintering of AZ91 Magnesium Powder Mojtaba Salehi, Kai Xiang Kuah, Jia Hern Ho, Su Xia Zhang, Hang Li Seet, Mui Ling Sharon Nai Crystals
19 Dec 2022 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Surface Modification with Phosphate and Hydroxyapatite of Porous Magnesium Scaffolds Fabricated by Binder Jet Additive Manufacturing Kai Xiang Kuah, Mojtaba Salehi, Zihan Huang, Su Xia Zhang, Hang Li Seet, Mui Ling Sharon Nai, Daniel John Blackwood Crystals