Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultralow‐Threshold and High‐Quality Whispering‐Gallery‐Mode Lasing from Colloidal Core/Hybrid‐Shell Quantum Wells Rui Duan, Zitong Zhang, Lian Xiao, Xiaoxu Zhao, Yi Tian Thung, Lu ding, Zheng Liu, Jun Yang, Van Duong Ta, Handong Sun Advanced Materials
14 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Surface Depletion Effects in Bromide-Ligated Colloidal Cadmium Selenide Nanoplatelets: Toward Efficient Emission at High Temperature Zitong Zhang, Yi Tian Thung, Lin Wang, Xiaoxuan Chen, Lu ding, Weijun Fan, Handong Sun The Journal of Physical Chemistry Letters
17 Dec 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Study of Complex Optical Constants of Neat Cadmium Selenide Nanoplatelets Thin Films by Spectroscopic Ellipsometry Zitong Zhang, Yi Tian Thung, Xiaoxuan Chen, Lin Wang, Weijun Fan, Lu ding, Handong Sun The Journal of Physical Chemistry Letters
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
1 Jun 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhancing circular dichroism by super chiral hot spots from a chiral metasurface with apexes Zeng Wang, Bing Hong Teh, Yue Wang, Giorgio Adamo, Jinghua Teng, Handong Sun Applied Physics Letters