Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications (Pending publish) Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Phase-change perovskite metasurfaces for dynamic color tuning (Pending publish) Jingyi Tian, Daniele Cortecchia, Yutao Wang, Hailong Liu, Elena Feltri, Hong Liu, Giorgio Adamo, Cesare Soci Nanophotonics
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors (Pending publish) Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
19 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Optical Rashba Effect in a Light‐Emitting Perovskite Metasurface (Pending publish) Jingyi Tian, Giorgio Adamo, Hailong Liu, Maciej Klein, Song Han, Hong Liu, Cesare Soci Advanced Materials
23 Apr 2013 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reflective plasmonic color filters based on lithographically patterned silver nanorod arrays Guangyuan Si, Yanhui Zhao, Jiangtao Lv, Mengqian Lu, Fengwen Wang, Hailong Liu, Ning Xiang, Tony Jun Huang, Aaron J. Danner, Jinghua Teng, Yan Jun Liu Nanoscale