Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Mar 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Silane-functionalized polyionenes-coated cotton fabrics with potent antimicrobial and antiviral activities Qiaohua Qiu, Chuan Yang, Yanming Wang, Cherylette Anne Alexander, Guangshun Yi, Yugen Zhang, Xiaohong Qin, Yi Yan Yang Biomaterials
7 Feb 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Surface Antimicrobial Treatment by Biocompatible, Vertically Aligned Layered Double Hydroxide Array Guangshun Yi, Shujun Gao, Hongfang Lu, Wei Zhi Khoo, Shaoqiong Liu, Shuyun Chng, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang Advanced Materials Interfaces
15 Nov 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Soft Surface Nanostructure with Semi-Free Polyionic Components for Sustainable Antimicrobial Plastic Shook Pui Chan, Diane S. W. Lim, Arunmozhiarasi Armugam, Guangshun Yi, Yugen Zhang International Journal of Molecular Sciences
21 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Broad spectrum antimicrobial PDMS-based biomaterial for catheter fabrication Arunmozhiarasi Armugam, Siew Ping Teong, Diane S. W. Lim, Shook Pui Chan, Guangshun Yi, Dionis S. Yew, Cyrus W. Beh, Yugen Zhang Biomaterials Research
6 Oct 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Evaluation of the ZnO Nanopillar Surface for Disinfection Applications Siti Nurhanna Riduan, Guangshun Yi, Shujun Gao, Jeremy Pang Kern Tan, Yee Lin Tan, Yuan Yuan, Hongfang Lu, Shuyun Chng, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yi Yan Yang, Jackie Y. Ying, Yugen Zhang ACS Applied Bio Materials
29 Aug 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Nanostructured Copper Surface Kills ESKAPE Pathogens and Viruses in Minutes Guangshun Yi, Siti Nurhanna Riduan, Arunmozhiarasi Armugam, Jin Ting Ong, Pei Yun Hon, Mohammad Yazid Abdad, Shawn Vasoo, Brenda SP Ang, Yugen Zhang ChemMedChem
26 Sep 2020 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Iron Based Nano-structures’ Surface with Antimicrobial Property Yugen Zhang, Guangshun Yi, Siew Ping Teong, Shaoqiong Liu, Shuyun Chng, Yi Yan Yang Journal of Materials Chemistry B
22 Jul 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Microbicide surface nano-structures Guangshun Yi, Siti Nurhanna Riduan, Yuan Yuan, Yugen Zhang Critical Reviews in Biotechnology
15 Jul 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology ZnO Nanocrystal Coated Zinc Particles Degrade Dyes in the Dark by Constantly Releasing ·O2– and H2O2 Guangshun Yi, Gunjan Agarwal, Yugen Zhang Journal of Physical Chemistry C
11 Dec 2018 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Redox active Zn/ZnO duo generating superoxide (O-2(-)) and H2O2 under all conditions for environmental sanitation Guangshun Yi, Xiukai Li, Yuan Yuan, Yugen Zhang Environmental Science: Nano