Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
13 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research VAGAN: Vehicle-Aware Generative Adversarial Networks for Vehicle Detection in Rain Jiangang Wang, Kong Wah Wan, Weiyun Yau, Chun Ho Pang, Fon Lin Lai
28 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Object Tracking Via ImageNet Classification Scores Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
24 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Traffic Light and Vehicle Signal Recognition with High Dynamic Range Imaging and Deep Learning Jian-Gang Wang, Lu-Bing Zhou
21 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Object Detection Under Heavy Rain Conditions for Autonomous Vehicles Prabhu Shankar Mahendran, Jian-Gang Wang, Eam-Khwang Teoh, Zhuo Sheng Chin
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning Hierarchical Features for Visual Object Tracking with Recursive Neural Networks Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
18 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Vehicle Detection and Width Estimation in Rain by Fusing Radar and Vision Jiangang Wang, Simon Jian Chen, Lubing Zhou, Kong Wah Wan, Wei-Yun Yau
5 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research Deep Affordance Learning for Single- and Multiple-Instance Object Detection Mahendran Prabhu Shankar, Teoh Eam Khwang, Jiangang Wang
5 Apr 2017 SERC Institute for Infocomm Research Deep Multimodal Feature Analysis for Action Recognition in RGB+D Videos Amir Shahroudy, Tian-Tsong Ng, Yihong Gong, Gang Wang
27 Jun 2016 SERC Institute for Infocomm Research NTU RGB+D: A Large Scale Dataset for 3D Human Activity Analysis Tian Tsong Ng, Gang Wang, Amir Shahroud, Jun Liu
16 Jun 2016 SERC Institute for Infocomm Research Real-time Vehicle Signal Lights Recognition with HDR Camera Jiangang Wang, Lubing Zhou, Zhiwei Song, Miaolong Yuan
3 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Multimodal Multipart Learning for Action Recognition in Depth Videos Amir Shahroudy, Tian Tsong Ng, Qingxiong Yang, Gang Wang
27 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The role of Sox6 in zebrafish muscle fiber type specification Harriet E Jackson, Yosuke Ono, Xingang Wang, Stone Elworthy, Vincent T Cunliffe, Philip W Ingham
27 Oct 2014 SERC Institute for Infocomm Research Learning deep features for multiple object tracking by using a multi-task learning strategy Gang Wang, Li Wang, Nam Trung Pham, Tian-Tsong Ng, Kap Luk Chan, Karianto Leman
7 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research Facial age range estimation with extreme learning machines Jiangang Wang, Phyo-Kyaw Sai, Eam-Khwang Teoh
1 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research A Wearable Virtual Guide for Context-Aware Cognitive Indoor Navigation Qianli Xu, Liyuan Li, Joo Hwee Lim, Cheston Tan, Michal Mukawa, Gang Wang
27 Feb 2014 SERC Institute for Infocomm Research Real-time moustache detection by combining image decolorization and texture detection with applications to facial gender recognition Jiangang Wang, Weiyun Yau
11 Sep 2013 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Anti-Cadherin-17 Antibody Modulates Beta-Catenin Signaling and Tumorigenicity of Hepatocellular Carcinoma Yonggang Wang, Felix H. Shek, Kwong F. Wong, Ling Xiao Liu, Xiao Qian Zhang, Yi Yuan, Ester Khin, Mei-yu Hu, Jian Hua Wang, Ronnie T. P. Poon, Wanjin Hong, Nikki P. Lee, John M. Luk, Jung Weon Lee
28 Apr 2013 SERC Institute for Infocomm Research Designing engagement-aware agents for multiparty conversations Qianli Xu, Liyuan Li, Gang Wang