Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research Exploring deep transfer learning interference classification on neural style transfer generated synthetic SAR datasets Richard Capraru, Ritchie Matt, Jian-Gang Wang, Boon Hee Soong IEEE Vehicular Technology Society (VTS) Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS) (2022)
23 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering N95 respirator decontamination: a study in reusability Chen-Gang Wang, Zibiao Li, Songlin Liu, Cheng Teng Ng, Mardiana Marzuki, Pei Sze Jeslyn Wong, Bernice Tan, Andrea Lee, C .F. Hui Lim, Pablo Bifani, Zhanxiong Fang, Judith Chui Ching Wong, Yin Xiang Setoh, Yi Yan Yang, Cheok Hong Mun, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Longyi Lin, Alex R. Cook, Hendrix Tanoto, Lee-Ching Ng, Amit Singhal, Yew Wei Leong, Xian Jun Loh Materials Today Advances
26 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in New Copolymer Hydrogel‐Formed Contact Lenses for Ophthalmic Drug Delivery Zhiguo Li, Hongwei Cheng, Lingjie Ke, Minting Liu, Chen‐Gang Wang, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Yun‐Long Wu ChemNanoMat
13 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research VAGAN: Vehicle-Aware Generative Adversarial Networks for Vehicle Detection in Rain Jiangang Wang, Kong Wah Wan, Weiyun Yau, Chun Ho Pang, Fon Lin Lai The 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV2020)
28 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Object Tracking Via ImageNet Classification Scores Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
24 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Traffic Light and Vehicle Signal Recognition with High Dynamic Range Imaging and Deep Learning Jian-Gang Wang, Lu-Bing Zhou Deep Learning: Algorithms and Applications
21 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Object Detection Under Heavy Rain Conditions for Autonomous Vehicles Prabhu Shankar Mahendran, Jian-Gang Wang, Eam-Khwang Teoh, Zhuo Sheng Chin 2019 ITS World Congress
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning Hierarchical Features for Visual Object Tracking with Recursive Neural Networks Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
18 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Vehicle Detection and Width Estimation in Rain by Fusing Radar and Vision Jiangang Wang, Simon Jian Chen, Lubing Zhou, Kong Wah Wan, Wei-Yun Yau 2018 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV)
9 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Design and synthesis of magnetic nanoparticles for biomedical diagnostics Yuan Chen, Xianguang Ding, Yan Zhang, Auginia Natalia, Xuecheng Sun, Zhigang Wang, Huilin Shao Quantitative Imaging in Medicine and Surgery
5 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research Deep Affordance Learning for Single- and Multiple-Instance Object Detection Mahendran Prabhu Shankar, Teoh Eam Khwang, Jiangang Wang 2017 IEEE Region 10 Conference (TENCON)
5 Apr 2017 SERC Institute for Infocomm Research Deep Multimodal Feature Analysis for Action Recognition in RGB+D Videos Amir Shahroudy, Tian-Tsong Ng, Yihong Gong, Gang Wang IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
27 Jun 2016 SERC Institute for Infocomm Research NTU RGB+D: A Large Scale Dataset for 3D Human Activity Analysis Tian Tsong Ng, Gang Wang, Amir Shahroud, Jun Liu
16 Jun 2016 SERC Institute for Infocomm Research Real-time Vehicle Signal Lights Recognition with HDR Camera Jiangang Wang, Lubing Zhou, Zhiwei Song, Miaolong Yuan 2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData)
3 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Multimodal Multipart Learning for Action Recognition in Depth Videos Amir Shahroudy, Tian Tsong Ng, Qingxiong Yang, Gang Wang IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
27 Jan 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The role of Sox6 in zebrafish muscle fiber type specification Harriet E Jackson, Yosuke Ono, Xingang Wang, Stone Elworthy, Vincent T Cunliffe, Philip W Ingham Skeletal Muscle
27 Oct 2014 SERC Institute for Infocomm Research Learning deep features for multiple object tracking by using a multi-task learning strategy Gang Wang, Li Wang, Nam Trung Pham, Tian-Tsong Ng, Kap Luk Chan, Karianto Leman 2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
7 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research Facial age range estimation with extreme learning machines Jiangang Wang, Phyo-Kyaw Sai, Eam-Khwang Teoh Neurocomputing
1 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research A Wearable Virtual Guide for Context-Aware Cognitive Indoor Navigation Qianli Xu, Liyuan Li, Joo Hwee Lim, Cheston Tan, Michal Mukawa, Gang Wang MobileHCI'14
27 Feb 2014 SERC Institute for Infocomm Research Real-time moustache detection by combining image decolorization and texture detection with applications to facial gender recognition Jiangang Wang, Weiyun Yau Machine Vision and Applications
11 Sep 2013 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Anti-Cadherin-17 Antibody Modulates Beta-Catenin Signaling and Tumorigenicity of Hepatocellular Carcinoma Yonggang Wang, Felix H. Shek, Kwong F. Wong, Ling Xiao Liu, Xiao Qian Zhang, Yi Yuan, Ester Khin, Mei-yu Hu, Jian Hua Wang, Ronnie T. P. Poon, Wanjin Hong, Nikki P. Lee, John M. Luk, Jung Weon Lee PLoS ONE
28 Apr 2013 SERC Institute for Infocomm Research Designing engagement-aware agents for multiparty conversations Qianli Xu, Liyuan Li, Gang Wang Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems