Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
15 Aug 2019 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Structural design of microbicidal cationic oligomers and their synergistic interaction with azoles against Candida albicans Yuan Yuan, Feng Zhou, Haibin Su, Yugen Zhang
21 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics Water-Resonator-Based Metasurface: An Ultrabroadband and Near-Unity Absorption Qinghua Song, Wu Zhang, Pin Chieh Wu, Weiming Zhu, Zhong Xiang Shen, Peter Han Joo Chong, Qing Xuan Liang, Zhen Chuan Yang, Yi Long Hao, Hong Cai, Hai Feng Zhou, Yuandong Gu, Guo-Qiang Lo, Din Ping Tsai, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai-Qun Liu
2 Jan 2017 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology NHC-Ag/Pd-Catalyzed Reductive Carboxylation of Terminal Alkynes with CO2 and H-2: A Combined Experimental and Computational Study for Fine-Tuned Selectivity Dingyi Yu, Feng Zhou, Diane S. W. Lim, Haibin Su, Yugen Zhang
27 Dec 2016 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Role of Water in Catalyzing Proton Transfer in Glucose Dehydration to 5-Hydroxymethylfurfural Feng Zhou, Xiang Sun, Di Wu, Yugen Zhang, Haibin Su
9 Sep 2016 SERC Institute of Microelectronics Silicon photonic integrated circuits with electrically programmable non-volatile memory functions Junfeng Song, Andy Eu-Jin Lim, Xianshu Luo, Qing Fang, Chao Li, Lianxi Jia, Xiaoguang Tu, Ying Huang, Haifeng Zhou, Tsung-Yang Liow, Patrick Guo-Qiang Lo
19 Nov 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Gmnc Is a Master Regulator of the Multiciliated Cell Differentiation Program Feng Zhou, Mohammad Shboul, Yan Ling Chong, Bruno Reversade, Sudipto Roy, Vijay Narasimhan
2 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology SnapShot: Motile Cilia Feng Zhou, Sudipto Roy
5 Mar 2015 SERC Institute of Microelectronics Ultra-compact and broadband Si photonics polarization rotator by self-alignment process Haifeng Zhou, Chao Li, Andy Eujin Lim, Lianxi Jia, Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo
25 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics Loop coupled resonator optical waveguides Junfeng Song, Lian-Wee Luo, Xianshu Luo, Haifeng Zhou, Xiaoguang Tu, Lianxi Jia, Qing Fang, Guo-Qiang Lo