Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Dec 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Review on laser directed energy deposited aluminum alloys Tian-Shu Liu, Peng Chen, Feng Qiu, Hong-Yu Yang, Nicholas Tan Yew Jin, Youxiang Chew, Di Wang, Ruidi Li, Qi-Chuan Jiang, Chaolin Tan International Journal of Extreme Manufacturing
8 Aug 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Dopamine transporter neuroimaging accurately assesses the maturation of dopamine neurons in a preclinical model of Parkinson’s disease Julian L. Goggi, Lifeng Qiu, Mei Chih Liao, Shivashankar Khanapur, Lingfan Jiang, Ramasamy Boominathan, Siddesh V. Hartimath, Peter Cheng, Fui Fong Yong, Vanessa Soh, Xiaozhou Deng, Youshan Melissa Lin, Anna Haslop, Peng Wen Tan, Xiaoxia Zeng, Jolene W. L. Lee, Zhiwei Zhang, Pragalath Sadasivam, Eng King Tan, Sajinder Luthra, William D. Shingleton, Steve K. W. Oh, Li Zeng, Edward G. Robins Stem Cell Research & Therapy
26 Jun 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Immature Midbrain Dopaminergic Neurons Derived from Floor‐Plate Method Improve Cell Transplantation Therapy Efficacy for Parkinson's Disease Mei‐Chih Liao, Allen K. Chen, Shunhui Wei, Lifeng Qiu, Shaoping Xie, Shaul Reuveny, Zhi Dong Zhou, Walter Hunziker, Eng King Tan, Steve K. W. Oh, Li Zeng Stem Cells Translational Medicine
26 Jun 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Immature Midbrain Dopaminergic Neurons Derived from Floor-Plate Method Improve Cell Transplantation Therapy Efficacy for Parkinson's Disease Lifeng Qiu, Mei-Chih Liao, Allen K. Chen, Shunhui Wei, Shaoping Xie, Shaul Reuveny, Zhi Dong Zhou, Walter Hunziker, Eng King Tan, Steve K. W. Oh, Li Zeng Stem Cells Translational Medicine