Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Jun 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Thermoelectric Performance in Rhombohedral GeSe-LiBiTe<sub>2</sub> (Pending publish) Jinfeng Dong, Yukun Liu, Zhi Li, Hongyao Xie, Yilin Jiang, Honghui Wang, Xian Yi Tan, Ady Suwardi, Xiaoyuan Zhou, Jing-Feng Li, Christopher Wolverton, Vinayak P Dravid, Qingyu Yan, Mercouri G. Kanatzidis Journal of the American Chemical Society
30 Mar 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synergistic Combination of Sb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>Te<sub>6</sub> Additives for Enhanced Average ZT and Single‐Leg Device Efficiency of Bi<sub>0.4</sub>Sb<sub>1.6</sub>Te<sub>3</sub>‐based Composites (Pending publish) Xian Yi Tan, Jinfeng Dong, Jiawei Liu, Danwei Zhang, Samantha Faye Duran Solco, Kıvanç Sağlık, Ning Jia, Ivan Joel Wen Jie You, Sheau Wei Chien, Xizu Wang, Lei Hu, Yubo Luo, Yun Zheng, Debbie Xiang Yun Soo, Rong Ji, Ken Choon Hwa Goh, Yilin Jiang, Jing‐Feng Li, Ady Suwardi, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Qingyu Yan Advanced Science
16 Mar 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Catalyst‐Free α‐Acetyl Cinnamate/Acetoacetate Exchange to Enable High Creep‐Resistant Vitrimers Hongzhi Feng, Sheng Wang, Jason Y. C. Lim, Bofan Li, Wendy Rusli, Feng Liu, Nikos Hadjichristidis, Zibiao Li, Jin Zhu Angewandte Chemie International Edition
11 Mar 2024 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Tailoring short-range order and dislocation evolution in Cr–Co–Ni medium-entropy alloys: A molecular dynamics study Asker Jarlöv, Weiming Ji, Rita Babicheva, Yujia Tian, Zhiheng Hu, Hang Li Seet, Liming Tan, Feng Liu, Yong Liu, Mui Ling Sharon Nai, Upadrasta Ramamurty, Kun Zhou Materials & Design
10 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Off‐Centering of Ge Atoms in GeBi<sub>2</sub>Te<sub>4</sub> and Impact on Thermoelectric Performance (Pending publish) Jinfeng Dong, Lei Hu, Jue Liu, Yukun Liu, Yilin Jiang, Zhiling Yu, Xian Yi Tan, Ady Suwardi, Qiang Zheng, Qian Li, Jing‐Feng Li, Vinayak P. Dravid, Qingyu Yan, Mercouri G. Kanatzidis Advanced Functional Materials
10 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydrolytic degradation and biodegradation of polylactic acid electrospun fibers Xiang Yun Debbie Soo, Linran Jia, Qi Feng Lim, Ming Hui Chua, Suxi Wang, Hui Kim Hui, Jia Min Regine See, Yunjie Chen, Jiuwei Li, Fengxia Wei, Nikodem Tomczak, Junhua Kong, Xian Jun Loh, Xunchang Fei, Qiang Zhu Chemosphere
24 Nov 2023 SERC Institute of High Performance Computing  Designing Efficient Single-Atom Alloy Catalysts for Selective C═O Hydrogenation: A First-Principles, Active Learning and Microkinetic Study Haisong Feng, Meng Zhang, Zhen Ge, Yuan Deng, Pengxin Pu, Wenyu Zhou, Hao Yuan, Jing Yang, Feng Li, Xin Zhang, Yong-Wei Zhang ACS Applied Materials & Interfaces
27 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research DFIL: Deepfake Incremental Learning by Exploiting Domain-invariant Forgery Clues Kun Pan, Yifang Yin, Yao Wei, Feng Lin, Zhongjie Ba, Zhenguang Liu, Zhibo Wang, Lorenzo Cavallaro, Kui Ren Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia
20 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research CPP-Net: Context-Aware Polygon Proposal Network for Nucleus Segmentation Shengcong Chen, Changxing Ding, Minfeng Liu, Jun Cheng, Dacheng Tao IEEE Transactions on Image Processing
8 Nov 2022 BMRC Singapore Immunology Network Neutralizing and Total/IgG Spike Antibody Responses Following Homologous CoronaVac vs. BNT162b2 Vaccination Up to 90 Days Post-Booster Chin Shern Lau, John Thundyil, May Lin Helen Oh, Soon Kieng Phua, Ya Li Liang, Yanfeng Li, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Biyan Zhang, Shengli Xu, Tar Choon Aw Antibodies