Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research ATTENTIVE DEEP K-SVD NETWORK FOR PATCH CORRELATED IMAGE DENOISING Yiwen Liang, Lu Wang, Jianfei Wang, Ye Luo 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2023)
26 Jul 2021 SERC Institute of Microelectronics Artificial Intelligence-Enabled Caregiving Walking Stick Powered by Ultra-Low-Frequency Human Motion Xinge Guo, Tianyiyi He, Zixuan Zhang, Anxin Luo, Fei Wang, Eldwin J. Ng, Yao Zhu, Huicong Liu, Chengkuo Lee ACS Nano
24 Feb 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Constructing Polymorphic Nanodomains in BaTiO3 Films via Epitaxial Symmetry Engineering Wei Peng, Jacob A. Zorn, Junsik Mun, Muhammad Sheeraz, Chang Jae Roh, Jun Pan, Bo Wang, Kun Guo, Chang Won Ahn, Yaping Zhang, Kui Yao, Jong Seok Lee, Jin-Seok Chung, Tae Heon Kim, Long-Qing Chen, Miyoung Kim, Lingfei Wang, Tae Won Noh Advanced Functional Materials
21 Jun 2016 BMRC Bioinformatics Institute RNAi Reveals Phase-Specific Global Regulators of Human Somatic Cell Reprogramming Cheng-Xu Delon Toh, Jun-Wei Chan, Zheng-Shan Chong, Hao Fei Wang, Hong Chao Guo, Sandeep Satapathy, Dongrui Ma, Germaine Yen Lin Goh, Ekta Khattar, Lin Yang, Vinay Tergaonkar, Young-Tae Chang, James J. Collins, George Q. Daley, Keng Boon Wee, Chadi A. EL Farran, Hu Li, Yoon-Pin Lim, Frederic A. Bard, Yuin-Han Loh Cell Reports
10 Sep 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Systematic Identification of Factors for Provirus Silencing in Embryonic Stem Cells Bin Xia Yang, Chadi A. EL Farran, Hong Chao Guo, Tao Yu, Hai Tong Fang, Hao Fei Wang, Sharon Schlesinger, Yu Fen Samantha Seah, Germaine Yen Lin Goh, Suat Peng Neo, Yinghui Li, Matthew C. Lorincz, Vinay Tergaonkar, Tit-Meng Lim, Lingyi Chen, Jayantha Gunaratne, James J. Collins, Stephen P. Goff, George Q. Daley, Hu Li, Frederic A. Bard, Yuin-Han Loh Cell
11 Jun 2014 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Data analysis method to achieve sub-10 pm spatial resolution using extended X-ray absorption fine-structure spectroscopy Yonghua Du, Jia-ou Wang, Longhua Jiang, Lucas Santiago Borgna, Yanfei Wang, Yi Zheng, Tiandou Hu Journal of Synchrotron Radiation