Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Jan 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation EasyAmplicon: An easy‐to‐use, open‐source, reproducible, and community‐based pipeline for amplicon data analysis in microbiome research Yong‐Xin Liu, Lei Chen, Tengfei Ma, Xiaofang Li, Maosheng Zheng, Xin Zhou, Liang Chen, Xubo Qian, Jiao Xi, Hongye Lu, Huiluo Cao, Xiaoya Ma, Bian Bian, Pengfan Zhang, Jiqiu Wu, Ren‐You Gan, Baolei Jia, Linyang Sun, Zhicheng Ju, Yunyun Gao, Tao Wen, Tong Chen iMeta
2 Aug 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Tricho-rhino-phalangeal syndrome 1 protein functions as a scaffold required for ubiquitin-specific protease 4-directed histone deacetylase 2 de-ubiquitination and tumor growth Yuzhi Wang, Jun Zhang, LeLe Wu, Weiguang Liu, Guanyun Wei, Xue Gong, Yan Liu, Zhifang Ma, Fei Ma, Jean Paul Thiery, Liming Chen Breast Cancer Research
30 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Adhesion glycoprotein CD44 functions as an upstream regulator of a network connecting ERK, AKT and Hippo-YAP pathways in cancer progression Fei Ma, Yan Liu, Zhenghong Yu, Sheng Qin, Shiyi Yu, Xiuxiu Cai, Chenxi Wu, LeLe Wu, Yuzhi Wang, Jean Paul Thiery, Liming Chen Oncotarget
7 Sep 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A central role for TRPS1 in the control of cell cycle and cancer development LeLe Wu, Yuzhi Wang, Yan Liu, Shiyi Yu, Hao Xie, Xingjuan Shi, Sheng Qin, Fei Ma, Tuan Zea Tan, Jean Paul Thiery, Liming Chen Oncotarget