Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Automatic True/False Question Generation for Educational Purpose Bowei Zou, Pengfei Li, Liangming Pan, Ai Ti Aw Proceedings of the 17th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2022)
22 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Wearable Alignment-Free Microfiber-Based Sensor Chip for Precise Vital Signs Monitoring and Cardiovascular Assessment Liangye Li, Yunfei Liu, Changying Song, Shunfeng Sheng, Liuyang Yang, Zhijun Yan, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun Advanced Fiber Materials
16 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Galvanic corrosion protection of Al-alloy in contact with carbon fibre reinforced polymer through plasma electrolytic oxidation treatment Junyi Liu, Xiaohu Huang, Yi Ren, Lai Mun Wong, Hongfei Liu, Shijie Wang Scientific Reports
13 Jul 2021 SERC Institute of Microelectronics Energy Efficient 0.5V 4.8pJ/SOP 0.93μW Leakage/Core Neuromorphic Processor Design Vishnu P. Nambiar, Junran Pu, Yun Kwan Lee, Aarthy Mani, Eng Kiat Koh, Ming Ming Wong, Fei Li, Wang Ling Goh, Anh Tuan Do IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs
29 Jul 2020 SERC Institute of Microelectronics Area Efficient High Through-put Dual Heavy Metal Multi-Level Cell SOT-MRAM Karim Ali, Fei Li, S. Y. H. Lua, Chun-Huat Heng IEEE Transactions on Nanotechnology
11 Jun 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Sol-gel transitions of comb-like polymethacrylate copolymers by mechano-thermal stimuli in water Umesh S. Jonnalagadda, Tuan Minh Nguyen, Feifei Li, Jim H. C. Lee, Xu Liu, Atsushi Goto, James J. Kwan Macromolecular Chemistry and Physics
31 May 2020 SERC Advanced Remanufacturing and Technology Centre Robotic hammer peening-induced martensite in austenitic steels: Spatial distributions of plastic deformation and phase transformation Hongfei Liu, Chee Kiang Ivan Tan, Yuefan Wei, Guo Wei Lim, Wei Shin Cheng, Niroj Maharjan Procedia CIRP
12 Dec 2019 SERC Institute of High Performance Computing Prostate deformable registration through geometric transformation by finite element method Fangsen Cui, Jianfei Liu Meccanica
12 Nov 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer interactions in 2D WS2/MoS2 heterostructures monolithically grown by in situ physical vapor deposition Weifeng Yang, Hiroyo Kawai, Michel Bosman, Baoshan Tang, Jianwei Chai, Wei Le Tay, Jing Yang, Hwee Leng Seng, Huili Zhu, Hao Gong, Hongfei Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Shijie Wang, DongZhi Chi Nanoscale
16 May 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Frequency Ultrasonic Methods for Determining Corrosion Layer Thickness of Hollow Metallic Components Hongwei Liu, Lei Zhang, Hong Fei Liu, Shuting Chen, Shihua Wang, Zheng Zheng Wong, Kui Yao Ultrasonics