Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised 3D Pose Transfer With Cross Consistency and Dual Reconstruction Chaoyue Song, Jiacheng Wei, Ruibo Li, Fayao Liu, Guosheng Lin IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
18 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Effective End-to-End Vision Language Pretraining with Semantic Visual Loss Xiaofeng Yang, Fayao Liu, Guosheng Lin IEEE Transactions on Multimedia
10 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Self-Training Vision Language BERTs with a Unified Conditional Model Xiaofeng Yang, Fengmao Lv, Fayao Liu, Guosheng Lin IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
6 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research On Representation Knowledge Distillation for Graph Neural Networks Chaitanya K. Joshi, Fayao Liu, Xun Xu, Jie Lin, Chuan-Sheng Foo IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
30 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research CRCNet: Few-Shot Segmentation with Cross-Reference and Region–Global Conditional Networks Weide Liu, Chi Zhang, Guosheng Lin, Fayao Liu International Journal of Computer Vision
12 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Point Discriminative Learning for Data-efficient 3D Point Cloud Analysis Fayao Liu, Guosheng Lin, Chuan-Sheng Foo, Chaitanya K. Josh, Jie Lin International Conference on 3D Vision 2022
18 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Weakly Supervised Segmentation on Outdoor 4D point clouds with Temporal Matching and Spatial Graph Propagation Hanyu Shi, Jiacheng Wei, Ruibo Li, Fayao Liu, Guosheng Lin CVPR 2022
4 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Depth and Video Segmentation Based Visual Attention for Embodied Question Answering Haonan Luo, Guosheng Lin, Yazhou Yao, Fayao Liu, Zichuan Liu, Zhenming Tang IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
15 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research 3D Pose Transfer with Correspondence Learning and Mesh Refinement Chaoyue Song, Jiacheng Wei, Ruibo Li, Fayao Liu, Guosheng Lin Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS2021)
20 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Feature flow: In-network feature flow estimation for video object detection Ruibing Jin, Guosheng Lin, Changyun Wen, Jianliang Wang, Fayao Liu Pattern Recognition