Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ros-responsive nanocomposite scaffolds for sustained releasing puerarin to achieve chondroprotection in OA rats Depeng Fang, Zainen Qin, Li Zheng, Pek Yin Michelle Yew, Xianfang Jiang, Dan Kai, Fangming Song, Jinmin Zhao Materials & Design
16 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research Brain Functional Changes in Stroke Following Rehabilitation Using Brain-Computer Interface-Assisted Motor Imagery With and Without tDCS: A Pilot Study Mengjiao Hu, Hsiao-Ju Cheng, Fang Ji, Joanna Su Xian Chong, Zhongkang Lu, Weimin Huang, Kai Keng Ang, Kok Soon Phua, Kai-Hsiang Chuang, Xudong Jiang, Effie Chew, Cuntai Guan, Juan Helen Zhou Frontiers in Human Neuroscience
19 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Task-related brain functional network reconfigurations relate to motor recovery in chronic subcortical stroke Hsiao-Ju Cheng, Kwun Kei Ng, Xing Qian, Fang Ji, Zhong kang Lu, Wei Peng Teo, Xin Hong, Fatima Ali Nasrallah, Kai Keng Ang, Kai-Hsiang Chuang, Cuntai Guan, Haoyong Yu, Effie Chew, Juan Helen Zhou Scientific Reports
18 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Differential Amplitude of Low-Frequency Fluctuations in brain networks after BCI Training with and without tDCS in Stroke Mengjiao Hu, Fang Ji, Zhongkang Lu, Weimin Huang, Reza Khosrowabadi, Ling Zhao, Kai Keng Ang, Kok Soon Phua, Fatima Ali Nasrallah, Kai-Hsiang Chuang, Mary C. Stephenson, John Totman, Xudong Jiang, Effie Chew, Cuntai Guan, Juan Zhou 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)