Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXene‐Based Anode‐Free Magnesium Metal Battery Yuanjian Li, Xiang Feng, Wei Ying Lieu, Lin Fu, Chang Zhang, Tanmay Ghosh, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Wei Liu, Qianfan Zhang, Jun Lu, Zhi Wei Seh Advanced Functional Materials
19 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Double‐Transition‐Metal MXene Films Promoting Deeply Rechargeable Magnesium Metal Batteries Yuanjian Li, Wei Ying Lieu, Tanmay Ghosh, Lin Fu, Xiang Feng, Andrew Jun Yao Wong, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Qianfan Zhang, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Small Methods
27 Jan 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation EasyAmplicon: An easy‐to‐use, open‐source, reproducible, and community‐based pipeline for amplicon data analysis in microbiome research Yong‐Xin Liu, Lei Chen, Tengfei Ma, Xiaofang Li, Maosheng Zheng, Xin Zhou, Liang Chen, Xubo Qian, Jiao Xi, Hongye Lu, Huiluo Cao, Xiaoya Ma, Bian Bian, Pengfan Zhang, Jiqiu Wu, Ren‐You Gan, Baolei Jia, Linyang Sun, Zhicheng Ju, Yunyun Gao, Tao Wen, Tong Chen iMeta
23 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-throughput theoretical optimization of the selective reduction reaction of NO with NH3 on metal-organic frameworks Ziqi Li, Ruilin Dong, Xiaopeng Liu, Chao Lin, Yiyao Li, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang Surface Science
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Discovery of Efficient Visible-light Driven Oxygen Evolution Photocatalysts: Automated High-Throughput Computational Screening of MA2Z4 Chao Lin, Xiang Feng, Dominik Legut, Xiaopeng Liu, Zhi Wei Seh, Ruifeng Zhang, Qianfan Zhang Advanced Functional Materials
5 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Toward Automated Computational Discovery of Battery Materials Xiang Feng, Qianfan Zhang, Zhi Wei Seh Advanced Materials Technologies
7 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Identifying Hidden Li‐Si‐O Phases for Lithium‐Ion Batteries via First‐Principles Thermodynamic Calculations Jiale Qu, Chao Ning, Xiang Feng, Bonan Yao, Bo Liu, Ziheng Lu, Tianshuai Wang, Zhiwei Seh, Siqi Shi, Qianfan Zhang Energy & Environmental Materials
4 Nov 2021 SERC Institute of High Performance Computing Graph-based few-shot learning with transformed feature propagation and optimal class allocation Ruiheng Zhang, Shuo Yang, Qi Zhang, Lixin Xu, Yang He, Fan Zhang Neurocomputing
23 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strain-controlled single Cr-embedded nitrogen-doped graphene achieves efficient nitrogen reduction Chao Lin, Xiaopeng Liu, Jiale Qu, Xiang Feng, Zhi Wei Seh, Tianshuai Wang, Qianfan Zhang Materials Advances
19 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect‐Enhanced CO2 Reduction Catalytic Performance in O‐Terminated MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Tianshuai Wang, Jiale Qu, Jiewen Xiao, Xiaopeng Liu, Dominik Legut, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang ChemSusChem