Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Time-Resolved Dynamic Crystallization at Liquid/Vapor Interface (Pending publish) Wen-Ya Wu, Fong Yew Leong, Shi Wun Tong, Hui Ru Tan, Siew Lang Teo, Yi Fan Chen, Fengxia Wei, Ming Lin, Qingyu Yan, Qiang Zhu The Journal of Physical Chemistry C
28 Apr 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-situ real-time imaging of subsurface damage evolution in carbon fiber composites with shearography Lei Zhang, Yi Fan Chen, Huajun Liu, Benjamin Russell, Zi Wen Tham, Lin Ke, Uvarajan M. Velayutham Composites Communications
23 Mar 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect imaging in carbon fiber composites by acoustic shearography Lei Zhang, Zi Wen Tham, Yi Fan Chen, Chin Yaw Tan, Fangsen Cui, Bisma Mutiargo, Lin Ke Composites Science and Technology
7 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Measurement of Elastic Constant Matrix of Carbon Fiber Composites With an Ultrasonic 2D-Array Transducer Voon-Kean Wong, Yue Hu, Zi Wen Tham, Yi Fan Chen, Menglong Liu, Kai En Lim, Sung Joon Park, Fangsen Cui, Lei Zhang IEEE Sensors Journal
17 Jul 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Giant piezoelectricity in oxide thin films with nanopillar structure Huajun Liu, Haijun Wu, Khuong Phuong Ong, Tiannan Yang, Ping Yang, Pranab Kumar Das, Xiao Chi, Yang Zhang, Caozheng Diao, Wai Kong Alaric Wong, Eh Piew Chew, Yi Fan Chen, Chee Kiang Ivan Chee Kiang Ivan, Andrivo Rusydi, Mark B. H. Breese, David J. Singh, Long-Qing Chen, Stephen J. Pennycook, Kui Yao Science
10 Jul 2019 BMRC Skin Research Institute of Singapore Application of "macromolecular crowding" in vitro to investigate the naphthoquinones shikonin, naphthazarin and related analogues for the treatment of dermal scars. Fan Chen, Lay Keng Priscilla Lim, See Qi Loh, Ying Ling Kimberley Lim, Zee Upton, David Ian Leavesley Chemico-Biological Interactions
19 May 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Design and Fabrication of Direct-write Piezoelectric Ultrasonic Transducers for Determining Yielding of Aluminum Alloy Shifeng Guo, Shuting Chen, Lei Zhang, Yi Fan Chen, Meysam Sharifzadeh Mirshekarloo, Kui Yao NDT and E International
30 Oct 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Plastic Strain Determination with Nonlinear Ultrasonic Waves using In-situ Integrated Piezoelectric Ultrasonic Transducers Shifeng Guo, Shuting Chen, Lei Zhang, Yi Fan Chen, Kui Yao IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control
1 Jul 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering P(VDF-HFP) Polymer as Sensing Material for Capacitive Carbon Dioxide Sensors Lei Zhang, Mojtaba Rahimabady, Sze Yu Tan, Chin Yaw Tan, Shuting Chen, Yi Fan Chen, Kui Yao, Aurelie Humbert, Dimitri Soccol, Keyan Zang, Michael Bolt IEEE Sensors Journal
23 Jun 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Modulation of Inter-kingdom Communication by PhcBSR Quorum Sensing System in Ralstonia solanacearum Phylotype I Strain GMI1000 Peng Li, Wenfang Yin, Jinli Yan, Yufan Chen, Shuna Fu, Shihao Song, Jianuan Zhou, Mingfa Lyu, Yinyue Deng, Lian-Hui Zhang Frontiers in Microbiology