Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Emerging Opportunities for Ferroelectric Field‐Effect Transistors: Integration of 2D Materials Fang Yang, Hong Kuan Ng, Xin Ju, Weifan Cai, Jing Cao, DongZhi Chi, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Zhenhua Ni, Xiao Renshaw Wang, Junpeng Lu, Jing Wu Advanced Functional Materials
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
5 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sublimation-based wafer-scale monolayer WS2 formation via self-limited thinning of few-layer WS2 (Pending publish) Mingxi Chen, Jianwei Chai, Jing Wu, Haofei Zheng, Wen-Ya Wu, James Lourembam, Ming Lin, Jun-Young Kim, Jaewon Kim, Kah-Wee Ang, Man-Fai Ng, Henry Medina, Shi Wun Tong, DongZhi Chi Nanoscale Horizons
14 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-Sensor Computing Realization Using Fully CMOS-Compatible TiN/HfOx based Neuristor Array HAIZHONG ZHANG, Peng Qiu, Yaoping Lu, Xin Ju, DongZhi Chi, Kwang Sing Yew, Minmin Zhu, Shaohao Wang, Rongshan Wei, Wei Hu ACS Sensors
20 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A neuromorphic bionic eye with broadband vision and biocompatibility using TIPS-pentacene-based phototransistor array retina HAIZHONG ZHANG, Xin Ju, DongZhi Chi, Linrun Feng, Zhe Liu, Kwangsing Yew, Minmin Zhu, Tiaoyang Li, Rongshan Wei, Shaohao Wang, Linfeng Sun, Zhongrui Wang, Yanqing Wu Applied Materials Today
25 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Homogeneous in-plane WSe2 P–N junctions for advanced optoelectronic devices Dewu Yue, Xin Ju, Tao Hu, Ximing Rong, Xinke Liu, Xiao Liu, Hong Kuan Ng, DongZhi Chi, Xinzhong Wang, Jing Wu Nanoscale
19 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Van der Waals Layer Transfer of 2D Materials for Monolithic 3D Electronic System Integration: Review and Outlook Jun-Young Kim, Xin Ju, Kah-Wee Ang, DongZhi Chi ACS Nano
6 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong (110) Texturing and Heteroepitaxial Growth of Thin Mo Films on MoS2 Monolayer Jun-Young Kim, Mingxi Chen, Wei De Wang, Poh Chong Lim, Jaewon Kim, Jianwei Chai, Mingsheng Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, DongZhi Chi ACS Applied Electronic Materials
29 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Celebrating 25 Years of IMRE: Research Highlights on Nanomaterials and Nanotechnologies Xiaodi Su, Zhaogang Dong, Jing Wu, DongZhi Chi, Xian Jun Loh ACS Nano
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics