Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides (Pending publish) Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
22 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Chapter 7: STM/STS and ARPES Characterisation – Structure and Electronic Properties Fabio Bussolotti, DongZhi Chi, Kuan Eng Johnson Goh, Yuli Huang, Andrew Wee 2D Semiconductor Materials and Devices
12 Nov 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer interactions in 2D WS2/MoS2 heterostructures monolithically grown by in situ physical vapor deposition Weifeng Yang, Hiroyo Kawai, Michel Bosman, Baoshan Tang, Jianwei Chai, Wei Le Tay, Jing Yang, Hwee Leng Seng, Huili Zhu, Hao Gong, Hongfei Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Shijie Wang, DongZhi Chi Nanoscale
16 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electronic properties of atomically thin MoS2 layers grown by physical vapour deposition: band structure and energy level alignment at layer/substrate interfaces Fabio Bussolotti, Jainwei Chai, Yang Ming, Hiroyo Kawai, Zheng Zhang, Shijie Wang, Swee Liang Wong, Carlos Manzano, Yuli Huang, DongZhi Chi, Kuan Eng Johnson Goh RSC Advances
5 Jan 2016 SERC Institute of Materials Research and Engineering TiNbO2-Based Photodetectors With Low Dark Current and High UV-to-Visible Rejection Ratio (Pending publish) Zifeng Zhang, Lai Mun Wong, Zhengyun Wu, Zhiyuan Yan, Shijie Wang, DongZhi Chi, Rongdun Hong, Weifeng Yang IEEE Photonics Technology Letters
15 Jul 2015 SERC Institute of Materials Research and Engineering Pulse laser deposition of epitaxial TiO 2 thin films for high-performance ultraviolet photodetectors (Pending publish) Zifeng Zhang, Lai Mun Wong, Zhiwei Zhang, Zhengyun Wu, Shijie Wang, DongZhi Chi, Rongdun Hong, Weifeng Yang Applied Surface Science
16 Dec 2014 SERC Institute of Materials Research and Engineering Growth of wafer-scale MoS2 monolayer by magnetron sputtering (Pending publish) Junguang Tao, Jianwei Chai, Xin Lu, Lai Mun Wong, Ten It Wong, Jisheng Pan, Qihua Xiong, DongZhi Chi, Shijie Wang Nanoscale