Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Apr 2023 SERC Institute of High Performance Computing Progressive Local Filter Pruning for Image Retrieval Acceleration Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang IEEE Transactions on Multimedia
17 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Robust Position Control of a Continuum Manipulator Based on Selective Approach and Koopman Operator Haodong Wang, Wenyu Liang, Boyuan Liang, Hongliang Ren, Zhijiang Du, Yan Wu IEEE Transactions on Industrial Electronics
30 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Attention Over Self-Attention: Intention-Aware Re-Ranking With Dynamic Transformer Encoders for Recommendation Zhuoyi Lin, Sheng Zang, Rundong Wang, Zhu Sun, J. Senthilnath, Chi Xu, Chee Keong Kwoh IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
15 Dec 2021 SERC Institute of High Performance Computing Soft Person Reidentification Network Pruning via Blockwise Adjacent Filter Decaying Xiaodong Wang, Zhedong Zheng, Yang He, Fei Yan, Zhiqiang Zeng, Yi Yang IEEE Transactions on Cybernetics
24 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research MOS:A Low Latency and Lightweight Framework for Face Detection, Landmark Localization, and Head Pose Estimation Jun Cheng, Yepeng Liu, Zaiwang Gu, Shenghua Gao, Dong Wang, Yusheng Zeng British Machine Vision Conference (BMVC) 2021
29 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Tone Phase Coding of Interaural Time Difference for Sound Source Localization With Spiking Neural Networks Zihan Pan, Malu Zhang, Jibin Wu, Jiadong Wang, Haizhou Li IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing
17 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research SweynTooth: Unleashing Mayhem over Bluetooth Low Energy Matheus Eduardo Garbelini, Chundong Wang, Sudipta Chattopadhyay, Sumei Sun, Ernest Kurniawan USENIX Annual Technical Conference (2020)
18 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research An improved Frontier-Based Approach for Autonomous Exploration Wenchao Gao, Matthew Booker, Albertus Adiwahono, Miaolong Yuan, Jiadong Wang, Wei Yun Yau 2018 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV)
15 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Locomotion Control of a Serpentine Crawling Robot Inspired by Central Pattern Generators Jiadong Wang, Wenjuan Ouyang, Wenchao Gao, Qinyuan Ren Proceedings of APSIPA Annual Summit and Conference 2017
30 Mar 2015 SERC Data Storage Institute 3DFTL: a three-level demand-based translation strategy for flash device Peera Thontirawong, Chundong Wang, Weng-Fai Wong, Mongkol Ekpanyapong, Prabhas Chongstitvatana IEICE Electronics Express