Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Quantum State Tomography of an On-chip Polarization-Spatial Qubit SWAP Gate Xiang Cheng, Zhenda Xie, Kai-Chi Chang, Murat Can Sarihan, Yoo Seung Lee, Abhinav Kumar Vinod, Yongnan Li, XinAn Xu, Serdar Kocaman, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Jeffrey H. Shapiro, Franco N. C. Wong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Nanometric precision metrology based on hybrid spectrally resolved and homodyne interferometry via a single soliton microcomb Hao Liu, Yoon-Soo Jang, Jinghui Yang, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Real-time observation of breathing soliton and soliton molecules dynamics in strong coupled microcavity Wenting Wang, Xinghe Jiang, Abhinav Kumar Vinod, Hao Liu, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics High spectral purity chip-scale tunable THz radiation source Wenting Wang, Ping-Keng Lu, Abhinav Kumar Vinod, James McMillan, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Mona Jarrahi, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
17 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Sampling sub-THz phase noise in frequency microcombs via fiber interferometry Wenting Wang, Xinghe Jiang, Abhinav Kumar Vinod, Xinzhou Su, Jinghui Yang, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Chee Wei Wong Conference on Lasers and Electro-Optics
28 Aug 2019 SERC Institute of Microelectronics CMOS-compatible all-Si metasurface polarizing bandpass filters on 12-inch wafers Zhengji Xu, Yuan Dong, Chih-Kuo Tseng, Ting Hu, Jinchao Tong, Qize Zhong, Nanxi Li, Larry Sim, Keng Heng Lai, Ying Lin, Dongdong Li, Yu Li, Bliznetsov Vladimir, Yuan-Hsing Fu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Dao Hua Zhang, Yuandong Gu, Navab Singh, Dim-Lee Kwong Optics Express
1 Jul 2018 SERC Institute of Microelectronics Compact Low Loss Mid-Infrared Wavelength-Flattened Directional Coupler (WFDC) for Arbitrary Power Splitting Ratio Enabled by Rib Waveguide Dispersion Engineering Bowei Dong, Xianshu Luo, Ting Hu, Tina Xin Guo, Hong Wang, Dim-Lee Kwong, Patrick Guo-Qiang Lo, Chengkuo Lee IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS
23 Jun 2015 SERC Institute of Microelectronics Heterogeneous 2.5D integration on through silicon interposer Xiaowu Zhang, Jong Kai Lin, Sunil Wickramanayaka, Songbai Zhang, Roshan Weerasekera, Rahul Dutta, Ka Fai Chang, King-Jien Chui, Hong Yu Li, David Ho, Liang Ding, Guruprasad Katti, Suryanarayana Bhattacharya, Dim-Lee Kwong Applied Physics Reviews
1 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics The Role of Ti Capping Layer in HfOX Based RRAM Devices Zheng Fang, Simon S. Wong, H.-S. Philip Wong, Xin Peng Wang, Joon Sohn, Bao Bin Weng, Zhi Ping Zhang, Zhi Xian Chen, Yan Zhe Tang, Guo-Qiang Lo, J. Provine, Dim-Lee Kwong IEEE Electron Device Letters
13 May 2014 SERC Institute of Microelectronics Development of silicon electrode enhanced by carbon nanotube and gold nanoparticle composites on silicon neural probe fabricated with complementary metal-oxidesemiconductor process Navab Singh, Dim-Lee Kwong, Chengkuo Lee, Wei Mong Tsang, Merugu Srinivas, Tao Sun, Zhang Songsong Applied Physics Letters