Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
28 Aug 2019 SERC Institute of Microelectronics CMOS-compatible all-Si metasurface polarizing bandpass filters on 12-inch wafers Zhengji Xu, Yuan Dong, Chih-Kuo Tseng, Ting Hu, Jinchao Tong, Qize Zhong, Nanxi Li, Larry Sim, Keng Heng Lai, Ying Lin, Dongdong Li, Yu Li, Bliznetsov Vladimir, Yuan-Hsing Fu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Dao Hua Zhang, Yuandong Gu, Navab Singh, Dim-Lee Kwong
1 Jul 2018 SERC Institute of Microelectronics Compact Low Loss Mid-Infrared Wavelength-Flattened Directional Coupler (WFDC) for Arbitrary Power Splitting Ratio Enabled by Rib Waveguide Dispersion Engineering Bowei Dong, Xianshu Luo, Ting Hu, Tina Xin Guo, Hong Wang, Dim-Lee Kwong, Patrick Guo-Qiang Lo, Chengkuo Lee
23 Jun 2015 SERC Institute of Microelectronics Heterogeneous 2.5D integration on through silicon interposer Xiaowu Zhang, Jong Kai Lin, Sunil Wickramanayaka, Songbai Zhang, Roshan Weerasekera, Rahul Dutta, Ka Fai Chang, King-Jien Chui, Hong Yu Li, David Ho, Liang Ding, Guruprasad Katti, Suryanarayana Bhattacharya, Dim-Lee Kwong
1 Sep 2014 SERC Institute of Microelectronics The Role of Ti Capping Layer in HfOX Based RRAM Devices Zheng Fang, Simon S. Wong, H.-S. Philip Wong, Xin Peng Wang, Joon Sohn, Bao Bin Weng, Zhi Ping Zhang, Zhi Xian Chen, Yan Zhe Tang, Guo-Qiang Lo, J. Provine, Dim-Lee Kwong
13 May 2014 SERC Institute of Microelectronics Development of silicon electrode enhanced by carbon nanotube and gold nanoparticle composites on silicon neural probe fabricated with complementary metal-oxidesemiconductor process Navab Singh, Dim-Lee Kwong, Chengkuo Lee, Wei Mong Tsang, Merugu Srinivas, Tao Sun, Zhang Songsong
1 Feb 2014 SERC Institute of Microelectronics A Miniaturization Strategy for Harvesting Vibration Energy Utilizing Helmholtz Resonance and Vortex Shedding Effect Qingxin Zhang, Yuandong Gu, Dim-Lee Kwong, Chengliang Sun, Xiaojing Mu, Li Yan Siow, Wei Mong Tsang, Hongmiao Ji, Hyun Kee Chang
1 Nov 2013 SERC Institute of Microelectronics CMOS-Compatible Plasmonic Bragg Reflectors Based on Cu-Dielectric-Si Structures Shiyang Zhu, Hong-Son Chu, Guo-Qiang Lo, Dim-Lee Kwong
18 Nov 2010 SERC Institute of Microelectronics Silicon waveguide based TE mode converter Mingbin Yu, Guo-Qiang Lo, Dim-Lee Kwong, Jing Zhang, Tsung-Yang Liow
25 Feb 2010 SERC Institute of Microelectronics WDM multi-channel silicon photonic receiver with 320 Gbps data transmission capability Qing Fang, Tsung-Yang Liow, Jun Feng Song, Kah Wee Ang, Ming Bin Yu, Guo Qiang Lo, Dim-Lee Kwong
25 Feb 2010 SERC Institute of Microelectronics 10Gbps monolithic silicon FTTH transceiver without laser diode for a new PON configuration Jing Zhang, Tsung-Yang Liow, Guo-Qiang Lo, Dim-Lee Kwong