Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Dec 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Review on laser directed energy deposited aluminum alloys Tian-Shu Liu, Peng Chen, Feng Qiu, Hong-Yu Yang, Nicholas Tan Yew Jin, Youxiang Chew, Di Wang, Ruidi Li, Qi-Chuan Jiang, Chaolin Tan International Journal of Extreme Manufacturing
21 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research EEG-Video Emotion-based Summarization: Learning with EEG Auxiliary Signals Wai-Cheong Lincoln Lew, Di Wang, Kai Keng Ang, Joo-Hwee Lim, Chai Quek, Ah-Hwee Tan IEEE Transactions on Affective Computing
17 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Stable interphase chemistry of textured Zn anode for rechargeable aqueous batteries Jindi Wang, Bao Zhang, Zhao Cai, Renming Zhan, Wenyu Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Run Xiao, Yangtao Ou, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Hong Li, Yongming Sun Science Bulletin
17 Feb 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm-2 and 20 mAh cm-2 Zhao Cai, Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Yi Cui, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yongming Sun Journal of the American Chemical Society
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research EEG-based Emotion Recognition Using Spatial-Temporal Representation via Bi-GRU Wai-Cheong Lincoln Lew, Di Wang, Katsiaryna Shylouskaya, Zhuo Zhang, Joo-Hwee Lim, Kai Keng Ang, Ah-Hwee Tan 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)