Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Jun 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultra‐high Performance Thermochromic Polymers via a Solid‐solid Phase Transition Mechanism and Their Applications (Pending publish) Xiang Yun Debbie Soo, Danwei Zhang, Sze Yu Tan, Yi Ting Chong, Hui Kim Hui, Anqi Sng, Fengxia Wei, Ady Suwardi, Zhuang Mao Png, Qiang Zhu, Jianwei Xu Advanced Materials
30 Mar 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synergistic Combination of Sb<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>Te<sub>6</sub> Additives for Enhanced Average ZT and Single‐Leg Device Efficiency of Bi<sub>0.4</sub>Sb<sub>1.6</sub>Te<sub>3</sub>‐based Composites (Pending publish) Xian Yi Tan, Jinfeng Dong, Jiawei Liu, Danwei Zhang, Samantha Faye Duran Solco, Kıvanç Sağlık, Ning Jia, Ivan Joel Wen Jie You, Sheau Wei Chien, Xizu Wang, Lei Hu, Yubo Luo, Yun Zheng, Debbie Xiang Yun Soo, Rong Ji, Ken Choon Hwa Goh, Yilin Jiang, Jing‐Feng Li, Ady Suwardi, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Qingyu Yan Advanced Science
25 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Emerging 3D printing of MOFs and their derivatives Gwendolyn Jia Hao Lim, Madhavi Srinivasan, Ady Suwardi, Danwei Zhang Metal Organic Frameworks and Their Derivatives for Energy Conversion and Storage
4 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research & Engineering Spin-related Cu-Co pair to increase electrochemical ammonia generation on high-entropy oxides Shengnan Sun, Chencheng Dai, Peng Zhao, Shibo Xi, Yi Ren, Hui Ru Tan, Poh Chong Lim, Ming Lin, Caozheng Diao, Danwei Zhang, Chao Wu, Anke Yu, Jie Cheng Jackson Koh, Wei Ying Lieu, Debbie Hwee Leng Seng, Libo Sun, Yuke Li, Teck Leong Tan, Jia Zhang, Zhichuan J. Xu, Zhi Wei Seh Nature Communications
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Newtonian liquid-assisted material extrusion 3D printing: Progress, challenges and future perspectives Rahul Karyappa, Danwei Zhang, Qiang Zhu, Rong Ji, Ady Suwardi, Hongfei Liu Additive Manufacturing
23 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Thermoelectric nanowires for dense 3D printed architectures Danwei Zhang, Jayanthi Ramiah, Mehmet Cagirici, Kivanc Saglik, Samantha Faye Duran Solco, Jing Cao, Jianwei Xu, Ady Suwardi Materials Horizons
16 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Direct ink writing of Ni structures for electrocatalytic water splitting applications Mehmet Cagirici, Yanran Xun, Danwei Zhang, Xi Xu, Jun Ding Materials Chemistry and Physics