Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
19 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Paintable Bioactive Extracellular Vesicle Ink for Wound Healing Li Li, Zhiyu Wang, Kepeng Wang, Siyuan Fu, Dan Li, Mao Wang, Yi Cao, Houjuan Zhu, Ziyan Li, Lixing Weng, Zhiyang Li, Xianguang Ding, Lianhui Wang ACS Applied Materials & Interfaces
14 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Extracellular Vesicle Nanotechnology for Precision Theranostics Qian Wu, Siyuan Fu, Hanyang Xiao, Jiaxin Du, Fang Cheng, Shuangshuang Wan, Houjuan Zhu, Dan Li, Fei Peng, Xianguang Ding, Lianhui Wang Advanced Science
29 Apr 2022 Others Bioprocessing Technology Institute In-situ scalable manufacturing of Epstein–Barr virus-specific T-cells using bioreactor with an expandable culture area (BECA) Sixun Chen, Ahmad Amirul Bin Abdul Rahim, Who-Whong Wang, Rachael Cheong, Akshaya V. Prabhu, Jerome Zu Yao Tan, May Win Naing, Han Chong Toh, Dan Liu Scientific Reports
4 Mar 2022 Others Bioprocessing Technology Institute Sterile Fluid Transfer for Cell Therapy Manufacturing—The Value of Multiple-Use Aseptic Connector Ying Ying Wu, Jia Sheng Zach Lee, Sixun Chen, Dan Liu Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
4 Nov 2020 Others Bioprocessing Technology Institute A review of manufacturing capabilities of cell spheroid generation technologies and future development Dan Liu, Sixun Chen, May Win Naing Biotechnology and Bioengineering