Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
19 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Antioxidative and Anti‐UV Lignin Carrier for Peptide Delivery Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Ying Chuan Tan, Enyi Ye, Dan Kai, Xian Jun Loh Macromolecular Chemistry and Physics
20 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Cationic Lignin-Based Hyperbranched Polymers to Circumvent Drug Resistance in Pseudomonas Keratitis Pei Lin Chee, Cally Owh, Mayandi Venkatesh, Mercy Halleluyah Periayah, Zheng Zhang, Pek Yin Michelle Yew, Huajun Ruan, Rajamani Lakshminarayanan, Dan Kai, Xian Jun Loh ACS Biomaterials Science & Engineering
26 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering How far is Lignin from being a biomedical material? Sigit Sugiarto, Yihao Leow, Chong Li Tan, Guan Wang, Dan Kai Bioactive Materials
19 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Konjac glucomannan biopolymer as a multifunctional binder to build a solid permeable interface on Na3V2(PO4)3/C cathodes for high-performance sodium ion batteries Yuyao Zhang, Xiaoying Zhu, Dan Kai, Yinzhu Jiang, Qingyu Yan, Baoliang Chen Journal of Materials Chemistry A
13 Jan 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recycling of spent coffee grounds for useful extracts and green composites Yihao Leow, Pek Yin Michelle Yew, Pei Lin Chee, Xian Jun Loh, Dan Kai RSC Advances
25 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Gold-decorated TiO2 nanofibrous hybrid for improved solar-driven photocatalytic pollutant degradation Karen Yuanting Tang, James Xiaoyuan Chen, Enrico Daniel R. Legaspi, Cally Owh, Ming Lin, Ice Si Yin Tee, Dan Kai, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Michelle D. Regulacio, Enyi Ye Chemosphere
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lignin-Incorporated Nanogel Serving As an Antioxidant Biomaterial for Wound Healing Jia Xu, Jia Jia Xu, Qianyu Lin, Lu Jiang, Duoteng Zhang, Zibiao Li, Bo Ma, Chengwu Zhang, Lin Li, Dan Kai, Hai-Dong Yu, Xian Jun Loh ACS Applied Bio Materials
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
4 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Implantable and degradable antioxidant poly(ε-caprolactone)-lignin nanofiber membrane for effective osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Jinmin Zhao, Bo Li, Peian Cai, Xian Jun Loh, Chuanhui Xu, Peng Chen, Dan Kai, Li Zheng Biomaterials