Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ros-responsive nanocomposite scaffolds for sustained releasing puerarin to achieve chondroprotection in OA rats Depeng Fang, Zainen Qin, Li Zheng, Pek Yin Michelle Yew, Xianfang Jiang, Dan Kai, Fangming Song, Jinmin Zhao Materials & Design
7 Jun 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Strategies for lignin depolymerization and reconstruction towards functional polymers Lu Jiang, Chen-Gang Wang, Pei Lin Chee, Chenyang Qu, Alejandro Zikin Fok, Fu Hsien Yong, Zhi Lin Ong, Dan Kai Sustainable Energy & Fuels
16 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluorescence switching of natural fibers with in-situ formation of gold nanoclusters Yong Yu, Ying Chuan Tan, Gorelik Sergey, Yihao Leow, Hui Ru Tan, Chi-Lik Ken Lee, Qiang Zhu, Enyi Ye, Le Yang, Dan Kai Industrial Crops and Products
25 Mar 2023 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Nano‐Strategies for Lignin Biomaterials toward Cancer Therapy Thenapakiam Sathasivam, Jing Kai, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Debbie Xiang Yun Soo, Qiang Zhu, Jasmeen Merzaban, Dan Kai Advanced Healthcare Materials
15 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PVA/pectin composite hydrogels inducing osteogenesis for bone regeneration Ziwei Hu, Jianwen Cheng, Sheng Xu, Xiaojing Cheng, Jinmin Zhao, Zhi Wei Kenny Low, Pei Lin Chee, Zhenhui Lu, Li Zheng, Dan Kai Materials Today Bio
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hydrogel‐Based Flexible Electronics Lixuan Hu, Pei Lin Chee, Sigit Sugiarto, Yong Yu, Chuanqian Shi, Ren Yan, Zhuoqi Yao, Xuewen Shi, Jiacai Zhi, Dan Kai, Hai‐Dong Yu, Wei Huang Advanced Materials
24 Aug 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Facile Fabrication of Lignin‐Cellulose Green Nanogels Thenapakiam Sathasivam, Lixuan Hu, Sigit Sugiarto, Qingqing Dou, Zheng Zhang, Hui Ru Tan, Yihao Leow, Qiang Zhu, Chi‐Lik Ken Lee, Hai‐Dong Yu, Dan Kai Chemistry – An Asian Journal
20 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Size Control of Zn, N-doped Carbon Supported Copper Nanoparticles for Effective and Selective CO2 Electroreduction Hui Wang, Yanan Hao, Yajie Sun, Jiayue Pan, Feng Hu, Dan Kai, Shengjie Peng Catalysis Letters
16 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PLA-lignin nanofibers as antioxidant biomaterials for cartilage regeneration and osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Xingchen Yang, Pek Yin Michelle Yew, Sigit Sugiarto, Qiang Zhu, Jinmin Zhao, Xian Jun Loh, Li Zheng, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A tough, biodegradable and water-resistant plastic alternative from coconut husk Yihao Leow, Veronica Sequerah, Ying Chuan Tan, Yong Yu, Eric Charles Peterson, Changyun Jiang, Zheng Zhang, Le Yang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Part B: Engineering