Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sub-10 nm Mixing and Alloying of Cu–Ag and Cu–Ni via Accelerated Solid Diffusion Haiwen Dai, Sofia Dimitriadou, P. S. Sankara Rama Krishnan, Albertus Denny Handoko, Jose Recatala-Gomez, Yong Wang, D. V. Maheswar Repaka, Maung Thway, Chenguang Zhang, Martial Duchamp, Kedar Hippalgaonkar ACS Applied Materials & Interfaces
8 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Comparing data driven and physics inspired models for hopping transport in organic field effect transistors Madhavkrishnan Lakshminarayanan, Rajdeep Dutta, D. V. Maheswar Repaka, Senthilnath Jayavelu, Wei Lin Leong, Kedar Hippalgaonkar Scientific Reports
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
17 Dec 2018 SERC Institute of High Performance Computing Polymer morphology and interfacial charge transfer dominate over energy-dependent scattering in organic-inorganic thermoelectrics Pawan Kumar, Edmond W. Zaia, Erol Yildirim, D. V. Maheswar Repaka, Shuo-Wang Yang, Jeffrey J. Urban, Kedar Hippalgaonkar Nature Communications