Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research CRCNet: Few-Shot Segmentation with Cross-Reference and Region–Global Conditional Networks Weide Liu, Chi Zhang, Guosheng Lin, Fayao Liu International Journal of Computer Vision
1 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Few-shot Segmentation with Optimal Transport Matching and Message Flow Weide Liu, Chi Zhang, Henghui Ding, Tzu-Yi Hung, Guosheng Lin IEEE Transactions on Multimedia
3 Nov 2019 SERC Institute for Infocomm Research Pyramid Graph Networks with Connection Attentions for Region-BasedOne-Shot Semantic Segmentation Chi Zhang, Guosheng Lin, Fayao Liu, Jiushuang Guo, Qingyao Wu, Rui Yao The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
1 Dec 2018 SERC National Metrology Centre Removing random phase contributions of sweeping local oscillator from modulated RF measurements Yichi Zhang, Fushun Nian, Guoping Yuan, Baoguo Yang, Yu Song Meng, Chunqing Xu, Zhao He, Xiaotao Guo, Shengli Liang IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine