Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Investigation of Localized Flexural Lamb Wave for Acoustofluidic Actuation and Particle Control Philippe Vachon, Srinivas Merugu, Jaibir Sharma, Amit Lal, Eldwin J. Ng, Chengkuo Lee 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
18 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Terahertz MEMS metadevices Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Ranjan Singh, Chengkuo Lee, Nan Wang Journal of Micromechanics and Microengineering
26 Jul 2021 SERC Institute of Microelectronics Artificial Intelligence-Enabled Caregiving Walking Stick Powered by Ultra-Low-Frequency Human Motion Xinge Guo, Tianyiyi He, Zixuan Zhang, Anxin Luo, Fei Wang, Eldwin J. Ng, Yao Zhu, Huicong Liu, Chengkuo Lee ACS Nano
8 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics Frequency-Agile Temporal Terahertz Metamaterials Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Haidong Liang, Saurav Prakash, Nan Wang, Andrew A Bettiol, Thirumalai Venkatesan, Chengkuo Lee, Ranjan Singh Advanced Optical Materials
1 Jul 2018 SERC Institute of Microelectronics Compact Low Loss Mid-Infrared Wavelength-Flattened Directional Coupler (WFDC) for Arbitrary Power Splitting Ratio Enabled by Rib Waveguide Dispersion Engineering Bowei Dong, Xianshu Luo, Ting Hu, Tina Xin Guo, Hong Wang, Dim-Lee Kwong, Patrick Guo-Qiang Lo, Chengkuo Lee IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS
1 Jun 2017 SERC Institute of Microelectronics Silicon-on-Insulator Waveguide Devices for Broadband Mid-Infrared Photonics Bowei Dong, Xin Guo, Chong Pei Ho, Bo Li, Hong Wang, Chengkuo Lee, Xianshu Luo, Guo-Qiang Lo IEEE Photonics Journal
17 Jun 2016 SERC Institute of Microelectronics Compact highly-efficient polarization splitter and rotator based on 90° bends Kang Tan, Ying Huang, Guo-Qiang Lo, Chengkuo Lee, Changyuan Yu Optics Express
13 May 2014 SERC Institute of Microelectronics Development of silicon electrode enhanced by carbon nanotube and gold nanoparticle composites on silicon neural probe fabricated with complementary metal-oxidesemiconductor process Navab Singh, Dim-Lee Kwong, Chengkuo Lee, Wei Mong Tsang, Merugu Srinivas, Tao Sun, Zhang Songsong Applied Physics Letters
1 Jan 2014 SERC Institute of Microelectronics Characterization of polycrystalline silicon-based photonic crystal-suspended membrane for high temperature applications Chengkuo Lee, Chong Pei Ho, Prakash Pitchappa, Piotr Kropelnicki, Jian Wang, Hong Cai, Yuandong Gu Journal of Nanophotonics